ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากร เรื่อง ทิศทางการจัดการเรียนการสอนและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเชิญจากผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นวิทยากรร่วมกับ ผอ.ชนินทร์ ปิ่นทอง เรื่อง “ทิศทางการจัดการเรียนการสอนและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา” มีครูอาจารย์ 30 คน นักเรียน ปวช. 500 คน ปวส. 300 คน เนื้อหาสาระประกอบด้วย

1) หลักการแนวคิดในทศวรรษที่ 21
2) หลักการ แนวคิด ทิศทางการจัดการเรียนการสอนและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนนักศึกษา
3) หลักสูตรฐานสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ
4) จิตวิทยาสามวัยกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
5) วิธีสอนสมรรถนะอาชีพให้บรรลุตามมาตรฐานสมรรถนะ
6) สื่อการสอนสมรรถนะอาชีพให้บรรลุ มาตรฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ
7) เครื่องจักรเครื่องมือการสอนให้บรรลุหลักสูตรฐานสมรรถนะ
8) วัสดุอุปกรณ์ให้บรรลุหลักสูตรฐานสมรรถนะ
9) สิ่งแวดล้อมให้บรรลุหลักสูตรฐานสมรรถนะ
10) การเขียนแผนการสอนและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและประเมินผลให้บรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ
11) งานวิจัยนวัตกรรมให้บรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ
12) สรุปทิศทางการจัดการเรียนการสอนและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น

ต้องขอชื่นชมผู้บริหาร ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา ครูอาจารย์ ทุกท่านที่เข้าอบรมอย่างตั้งใจ ตรงเวลา อยู่ในห้องประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซักถาม จดบันทึกกันอย่างสนุกสนานไม่เครียด เป็นกันเอง ยินดีแทนผู้รับใบอนุญาตด้วยนะที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ แต่ต้องบ่มเพาะเสริมทักษะ ประสบการณ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆๆ จะยิ่งช่วยให้การสร้างนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและประเทศชาติอีกแห่งหนึ่งครับ

Loading