ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ให้เป็นวิทยากรบรรยาย “วิชาแผนการศึกษาชาติ 2560-2578” ให้กับนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 26 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ให้เป็นวิทยากรบรรยาย “วิชาแผนการศึกษาชาติ 2560-2578” ให้กับนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 26 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
เนื้อหาวิชาเน้นเรื่อง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคของการจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาชาติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทย แน้วโน้มของการจัดการศึกษาไทยฯลฯ
ต้องชื่นชม ผอ.กองการศึกษา ทุกท่านของรุ่นที่ 26 ที่อยู่ในวัยหนุ่ม วัยกำลังทำงาน กระตือรือล้น ตั้งใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละพื้นที่กันอย่างสนุกสนาน ยิ้มแย้ม เป็นห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความสุขจริงๆๆครับ
จึงขอบอกดัง ๆ ว่าอย่าไปดูถูกคนของ อบต. อบจ. ทม. และ ทต. นะครับ จากสายตาที่ผมเห็นและสัมผัสได้ในห้องเรียน เป็นคนมีคุณภาพทั้งหมดจริง นะครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 164 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง