ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ท่านคณบดี ดร.อรอนงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้เป็นวิทยากร เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น

เมื่อวันที่ 28 – 29 มีนาคม2562 ได้รับเชิญจาก ท่านคณบดี ดร.อรอนงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้เป็นวิทยากร เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ต้องชื่นชมด้วยความจริงใจ ที่คณาจารย์ทุกท่านตั้งใจเรียนรู้ครับ สิ่งที่เป็นปรากฎการณ์ในการอบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้คือ มีกลุ่มคณาจารย์ตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับ ซึ่งในระหว่างการอบรมได้มีการร่างเค้าโครงหลักสูตรผู้นำการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์เกือบจะเสร็จถือเป็นความพยายาม ความมุ่งมั่นของคณาจารย์และเป็นการสนองนโยบายของรัฐ และสกอ.ในการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ Non degree อย่างเป็นรูปธรรมครับ ขอชื่นชม ท่าน คณบดี ดร.อรอนงค์ ดร.กุ๊ก อ.เอ๋ ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย ที่ตั้งใจจะให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 110 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง