ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากหัวหน้าโครงวิจัย อ.พชร พุทธิเนตร และ อ.ทศทิศ วินิจฉัยกุล วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ”

วันที่ 20 ก.ค. 60 ได้รับเชิญจากหัวหน้าโครงวิจัย อ.พชร พุทธิเนตร และ อ.ทศทิศ วินิจฉัยกุล วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัยเรื่องรูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ที่ได้รับการสนับสนุน งปม.งานวิจัยวช. 2558 ต้องชื่นชมนักวิจัยทั้ง 2 ท่านที่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อดทนสู้กับความอยุติธรรมของคนที่มีหน้าที่สนับสนุนแต่กลับไม่สนับสนุน แต่ผู้วิจัยได้ลงมือทำงานวิจัยนี้ภายใต้งบประมาณที่จำกัด จนกระทั้งงานนี้เสร็จสิ้นผมยอมรับว่างานนี้เป็นประโยชน์ มีคุณูปการต่อการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมมากๆ ครับ ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะของผลงานวิจัยไปพอสมควร ชื่นชมนักวิจัยทั้ง 2 นะครับ

งานนี้ได้นำไปต่อยอดโดยมีการทำหลักสูตรเพื่อเปิดการสอนผลิตกำลังคนในสาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ แล้ว สิ่งที่ตามมาน่าจะวิจัยต่อยอดอีกว่าคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นครูสอนนี้ ต้องมีคุณลักษณะด้านความรู้ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมอย่างไร ซึ่งปัจจุบันครูด้านนี้ไม่มีโดยตรง ได้แต่ไปยืมมาจากสาขาอื่นๆมาเป็นผู้สอน ซึ่งไม่ตรงสักเท่าใด เป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยได้ทำวิจัยต่อยอดต่อไปนะครับ

ชื่นชม เป็นกำลังใจให้นะครับ

Loading