ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และท่าน ผอ. อุดม รูปดี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้ไปเป็นประธานคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสถาบันการอาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วันนี้วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ได้รับเชิญจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และท่าน ผอ. อุดม รูปดี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้ไปเป็นประธานคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสถาบันการอาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญมีเรื่องเสนอให้พิจารณา คือกรอบการประกันคุณภาพและแนวทาง การพัฒนาการประกันคุณภาพสถาบันการอาชีวศึกษา ในวาระนี้ผมได้แจ้งประเด็นการประกันคุณภาพให้ที่ประชุมทราบทั่วกันคือ ขณะนี้ประเทศไทย ได้ประกาศกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และ ครม.มอบหมายให้มี ท่านรองนายกรัฐมนตรี นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำกรอบคุณวุฒิแห่งใช้ไปใช้ในการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย และผลการขับเคลื่อนท่านพงษ์เทพ เทพกาญจนา ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 สาระสำคัญกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ของประเทศไทยได้กำหนดคุณวุฒิกำลังคนไว้ มี ๙ ระดับ แต่ละระดับมีสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดการประกันคุณภาพของกำลังคนไว้ด้วย

ดังนั้น หน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนากำลังคน จะต้องจัดระบบประกันคุณภาพให้สามารถรับประกันได้ว่า ผู้เรียนหรือกำลังคนที่ได้รับพัฒนาจะต้องมีสมรรถนะเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นรายบุคคล และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประกันคุณภาพรอบ 4 จะเน้นที่การประกันคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบทั่วกันและได้แจ้งกรอบการประคุณภาพที่สัมพันธ์กับกรอบคุณวุฒิอาเซียนที่ประเทศไทยได้ไปทำข้อตกลงเทียบเคียงกับอาเซียนแล้ว และจะมีการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน ที่ผมเป็นผู้เขียนซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันกับประเทศนิวซีแลนด์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นี้อีกด้วย 

ในการประชุมครั้งนี้ผมได้ให้แนวทาง แก่คณะทำงานที่ต้องนำเอาแนวคิดหลักการดังกล่าวข้างต้นไปดำเนินการจัดทำร่างแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติแล้ว ผมคิดว่าน่าจะเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งแรกที่มีความรู้และความเข้าใจในการเตรียมการจัดทำร่างกรอบการประกันคุณภาพสถาบันที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นะครับ ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งจะต้องดำเนินการไปในแนวนี้ครับ

ต้องขอขอบคุณท่านนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ และ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ผอ. อุดม รูปดี ที่ได้ให้เกียรติผมได้เข้าไปร่วมทำงานในครั้งนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 197 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง