ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ได้รับเชิญจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ให้ไป้ป็นวิทยากรวิพากษ์ผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น ของทุกคณะวิชา และทุกภาควิชาจำนวน 30 กว่าหลักสูตร

สิ่งที่พบเห็นและประทับใจคือคณะจารย์รุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น เขียน มคอ.2ได้อย่างดี และเป็นไปตามมาตรหลักการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครับ แต่ก็ยังมีอาจารย์จำนวนหนึ่งยังติดยึดกับการเขียน มคอ.2 แบบ Objective Based อยู่ครับ

ชื่นชมมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ตั้งใจจะพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ แต่ที่แอบกังวลนิดๆคือคณาจารย์จะปรับวิธีสอนอย่างไรให้ผู้เรียนที่มาเรียนในหลักสูตรนี้จบแล้วมีสมรรถนะอาชีพแท้จริงๆที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงๆอย่างไร ตรงนี้แหละครับที่น่าเป็นห่วงครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 159 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง