ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่ประสานงานระว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรีและสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2561 ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่ประสานงานระว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรีและสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ในการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระสั้น หลักสูตรผู้นำการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ โดย ผอ.อัมรินทร์ รูปสวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี และท่านรองมลินี เป็นเจ้าภาพหลักทั้งสนุบสนุนงบประมาณ อาหาร ที่พักห้องประชุม ในการจัดอบรมครั้งนี้
สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรี โดยท่านประธานกำนันวิเชียร เอกศิริ ได้ประสานกับเกษตรอินทรีย์ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี สมัครเข้ารับการอบรมผู้ตรวจแปลง รุ่นที่ 2 จำนวน 46 ท่าน มาจาก มทร.ราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรี 5 ท่าน จากจังหวัดชัยภูมิ 1 ท่าน จังหวัดกาฬสินธ์ 1 ท่าน ครับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย โดย ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการ สถาบันฯ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการจัดอบรมและเป็น หน.ทีมวิทยากร มีคุณสรวิศ น้ำค้าง คุณวิโรจน์ วิโรจน์พันธ์ เป็นวิทยากร (อาสาสมัครที่ไม่มีค่าตอบแทนวิทยากร) ครับ

เนื้อหาหลักสูตรผู้ตรวจแปลง เน้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานSDGsPGSใช้ในการตรวจแปลงเป็นหลักสำคัญ

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะได้วุฒิบัตรออกโดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนกาญจนบุรี รับรองให้เป็นผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ตามศักดิ์และสิทธิ์ ครับ

ที่สำคัญเกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้ยังได้รับโอกาสสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการ อศ.กช.เรียนเพิ่มวุฒิ ปวช.เกษตรอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทย ด้วยครับ
ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 202 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง