ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารสถาบันวิจัย และพัฒนาสมรรถนะอาชีพ เป็นครั้งแรก โดยมี นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน เป็นประธาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ได้ประชุมคณะกรรมการ บริหารสถาบันวิจัย และพัฒนาสมรรถนะอาชีพ เป็นครั้งแรก โดยมี นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน เป็นประธานที่ประชุม มีคณะกรรมการที่เข้า ประชุม ประกอยด้วย ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการ สถาบันฯ ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ ผอ.ฝ่ายฝึกอบรมและ วิจัย, รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา ผอ.ฝ่ายวางแผนและงบ ประมาณ นอ.อัชฌา แย้มเกษร ผอ.ฝ่ายอำนวยการและ เครือข่าย, สิบเอก ดร.เศรษฐวัสภ์ บก.วารสาร ด้านนวัตกรรม สถาบัน วิจัย ดร.ศักดิ์ กรรมการบริหารมูลนิธิชุมชน ท้องถิ่นพัฒนาและ รศ.ดร.พนิตสุภา ที่ เดินทางมาไกลจากลพบุรีชื่นชมในความ เสียสละและตั้งใจของคณะกรรมการสถาบันทุกท่าน นะครับ มีงานหลายเรื่องที่ คณะกรรมการบริหาร สถาบัน มีมติให้ความ เห็นชอบ เช่น เห็นชอบ ตัวบุคคลให้ลงตำแหน่ง ผู้บริหารสถาบัน เห็นชอบข้อบังคับของ สถาบัน เห็นชอบระเบียบการเงินของ สถาบัน และเห็นชอบ ให้สถาบันจัดทำหลัก สูตรเน้นเฉพาะในการพัฒนานักวิจัยนวัต กรรมรุ่นใหม่ขึ้นเป็น ของสถาบันโดยเฉพาะ

ต้องชื่นชมท่านประธาน และคณะกรรม การบริหารทุกท่านที่เข้า ประชุมในวันนี้ครับ

Loading