ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

เวลา 09.00 น. -11.00 น. ได้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาของสถาบันการอาชีวศึกษา  ของ ว่าที่ ดร.สำราญ หงษ์กลาง สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องชื่นชมว่าที่ ดร.สำราญ มากๆ ที่ตั้งใจสร้างองค์ความรู้เรื่องนี้เพื่อใช้เป็นฐานในการบริหารงานวิจัยของสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ขอชื่นชมไว้นะที่นี้ด้วย ครับ

เวลา 11.00 น. – 12.45 น.ได้เข้าประชุมสนทนากลุ่ม(focus group discussion)  งานวิจัยเรื่อง รูปแบบบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในสถาบันการอาชีวศึกษา ของ ว่าที่ ดร.สมยศ ตรีเพชร์ หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ต้องชื่นชมว่าที่ ดร.สมยศ มากๆๆๆๆ ที่ตั้งอกตั้งใจจะสร้างองค์ความรู้สำหรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาเฉพาะทาง ถือเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งสถานศึกษาฐานวิทย์ฯอีกหลายแห่ง ก็จะได้อานิสงค์ไปด้วย ครับ เป็นกำลังใจให้นะครับว่าที่ ดร.สมยศ ตรีเพชร์ ครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 173 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง