ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมกับ ท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒ์ ประธานคณะกรรมการ สทศ. และ สาตราจารย์ ดร อภิชัย จากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติในการพัฒนากำลังคนตลอดช่วงชีวิต ในทศวรรษที่ 21”

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 เมื่อเวลา 09.00 น. ได้เข้าร่วมประชุมกับ ท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒ์ ประธานคณะกรรมการ สทศ. และ สาตราจารย์ ดร อภิชัย จากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติในการพัฒนากำลังคนตลอดช่วงชีวิต ในทศวรรษที่ 21” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา อาทิเช่น สกอ, สอศ, สพฐ, กศน, สช, ครุสภา, สสวท, สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, โรงเรียนนายเรืออากาศ,และอื่นๆ อีกมากที่ไม่สามารถกล่าวได้หมด ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และประชุมเห็นควรให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนากำลังคน รวมทั้งให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยขอให้เร่งรัดปรับปรุงให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และขอให้ปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ให้สามารถตอบโจทย์ได้ว่า คุณภาพของเด็กไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของจริงๆๆ ครับ เมื่อปรับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ได้นิ่งและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว ก็ควรปรับกฎหมายลูกที่ประกอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ เช่น การปฏิบัติตามมาตรา 47,48,49 ตามไปด้วย เป็นต้น คงต้องเอาใจช่วยนะครับว่า ในอนาคตข้างหน้าลูกหลานของเราเมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตร 47,48,49 แล้วจะมีคุณภาพเกิดขึ้นตามนั้นได้จริงๆๆ เสียที ครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 155 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง