ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปเป็นธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา

วันที่ 6 สิงหาคม2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปเป็นธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา ในการประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัดของสถาบันดำเนินการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ ให้พร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการต้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในต้นเดือนกันยายน 2559 นี้
ต้องชื่นชมคณะอนุกรรมการประกันคถณภาพทุกท่านที่เสียสละเวลา และทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ช่วยกันทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทุกคนมุ่งเป้าให้สถาบันผ่านการประกันคุณภาพ เพื่อรำไปเป๋นหลักฐานข้อมูลเสนอ กยศ.ได้รับทราบ และให้นักศึกษาของสถาบันได้รับสิทธิในการกู้ยืมเงินเรียนต่อไปครับ
ขอขอบคุณและชื่นชมคณะอนุกรรมการทุกท่านนะครับ

Loading