โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยนวัตกรรมแห่งชาติ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน2560 ผมในฐานะเลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สมรรถนะอาชีพประเทศไทย ร่วมกับดร.สภาเพ็ญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรคประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดโครงการ “สร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ” ให้แก่คณาจารย์ของวิทยาลัย และนักวิชาการสาธารณสุข ที่ เป็นเครือข่ายในพื้นที่บริการ ได้แก่ ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ฯลฯ ตลอดระยะเวลา 5 วัน เป็นการสร้างเจตคติ การวิจัยนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม สร้างความเข้าใจว่างาน วิจัยนวัตรกรรมจะมี อัตลักษณ์ที่แตกต่าง จากการวิจัยทางสังคมศาสตร์ครับ ต้องชื่นชมผู้บริหาร และคณาจารย์ของ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ที่ตั้งใจเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกันได้ผลงาน ฝึกปฏิบัติออกแบบวิจัยนวัตกรรมออกมาอย่างดียิ่ง ครับ
ต้องขอขอบคุณ ดร.จันทิมา นวะมะวัฒน์ ดร.จันทนา โรเจอร์สัน อ.วันดี และ อีกหลายๆท่านไว้ ณ ที่ นี้ด้วยครับ ที่เป็นแม่งาน รับผิดชอบงานนี้จน สำเร็จด้วยดียิ่งครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 159 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง