ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากรบรรยาย วิชา “การบริหารผลงานและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ” หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ 24

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ได้รับเชิญจาก ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากรบรรยาย วิชา “การบริหารผลงานและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ” หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ 24 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 2 ซอยคลองหลวง8 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าอบรมมาจาก ทต. อบต. ทั่วประเทศ จำนวน 36 คน
ต้องขอชื่นชมนักบริหารงานท้องถิ่นรุ่นนี้ทุกท่าน ที่ตั้งอกตั้งใจแลกปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามกันอย่างสนุกสนาน
สร้างสรรค์ มีแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท้องถิ่นเป็นอันมาก นับว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อบุคลากรมากนะครับ
สิ่งหนึ่งที่เห็นคือความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลายอดเยี่ยมเลยครับ

Loading