โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชน เล่มที่ 5 รายงานการประเเมิน การพัฒนานวัตกรรมสร้างความปรองดองชุมชนที่เข้มแข็ง

โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชน
ภายใต้โครงสร้างความรักความปรองดองในสังคม
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานการประเมิน
การพัฒนานวัตกรรมสร้างความปรองดองชุมชนที่เข้มแข็ง

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 193 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง