โครงการฝึกรบอม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2560 รุ่นที่ 11 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ลำดับรูปภาพคำนำหน้าชื่อ - สกุลเลขทะเบียนตำแหน่งหน่วยงานเบอร์โทรE-mail
1พ.ต.ท.หญิงกนกพร แสนแก้ว25600066อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ081-169-8588ksbeer27@hotmail.com
2ผศ.พ.ต.อ.ก้องปิติ อ่อนมาก25600067อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ080-650-4991kongpolice2555@gmail.com
3นางงามศิลป์ กาบทอง25600068หัวหน้างานบริการและสนับสนุนเทคนิค การศึกษาวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรO96-716-7676ngamsil@su.ac.th
4นางสาวจริยา ตะลังวิทย์25600069อาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์099-313-3153Ta.jariya@gmail.com
5นางสาวชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์25600070อาจารย์จิตวิทยาคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย086-546-1626kunnidmon@hotmail.com
6ชนิกา แสงทองดี25600071อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา094-142-6515chani2945@gmail.com
7ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน25600072อาจารย์ /กรรมการประจำหลักสูตร ค.ด. และ ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี084-626-3649chopetch_2011@hotmail.com
8ผศ.พ.ต.อ.หญิงทัดดาว โฉมลักษณ์25600073อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ082-495-8846thatdaow@gmail.com
9นางทับทิม ย้อยสนิท25600074หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก084-000-7120tppt_2010@hotmail.com
10ดร.ทัศนาวลัย อุทารสกุล25600075อาจารย์, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา089-205-1899tatsanawalai.ut@ssru.ac.th
11พ.ต.ท.บุญญฤทธิ์ สังข์กลมเกลี้ยง25600076อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ089-797-3279policemaxi4191@gmail.com
12พ.ต.ท.หญิงบุญณิสา ส่งแสง25600077อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ099-263-5932bsongsaeng@gmail.com
13พ.ต.ท.หญิงเบญชญา ชาติกานนท์25600078อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ089-815-5945moulin_not@hotmail.com
14นางสาวปฐมาภรณ์ คำชื่น25600079หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์081-860-5586pla248@hotmail.com
15พ.ต.อ.ปิยวัฒน์ เกียรติก้อง25600080ผู้กำกับการ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ081-492-9252mou1248@yahoo.com
16ร.ต.อ.พงศ์ปียะ ยอดสุรางค์25600081รองสารวัตร สำนักงานคณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ086-271-5404pongpiya108@gmail.com
17พ.ต.ท.พงศ์พจน์ ธรรมากุลวิชช์25600082รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองกำกับการ 5สำนักงานตำรวจแห่งชาติ098-196-5598pongpoj.tam@gmail.com
18นายพชธกร สนประเทศ25600083กรรมการผู้จัดการ TARAD PITLOK LTD,081-625-4246mordd_@hotmail.com
19นางสาวพิชญา ดำนิล25600084อาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม089-924-6672edufed99@hotmail.com
20ร.ต.อ.หญิงภมรวัลย์ เทียนเนียม25600085รองสารวัตร ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผลสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ089-519-2959qarpca@gmail.com
21พ.ต.ท.ภัทรพงษ์ อุดมผล25600086อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ097-056-8156pattarapong4056@gmail.com
22พ.ต.ท.ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์25600087อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ099-515-6449gpim48@gmail.com
23ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์25600088ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่081-992-6156manissaward.j@camt.info
24พ.ต.ต.มหาชัย สกุลกิจไพบูลย์25600089สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว ตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม ตำรวจภูธรภาค 7084-328-6060mahachai.s4460@gmail.com
25นายมานัส นครขวาง25600090CEO and Co-founderLearning First Center Co., Ltd094-224-9446t.nat21@gmail.com
26ดร.เมธานี หอมทอง25600091อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม089-122-8579mathanee_t12@hotmail.com
27ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล25600092อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครป084-986-9334Yota_b26@hotmail.com
28ดร.รติรัตน์ เขียวมีส่วน25600093นักวิจัยอิสระ-089-478-6272khunnu_art@hotmail.com
29พ.ต.ท.รัฐพงษ์ ศรีเลอจันทร์25600094อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ081-444-9995k2621@hotmail.com
30พ.ต.ท.ฤทธิรุจ เขมะวนิช25600095อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ084-007-4512maddog2512@gmail.com
31นางสาววรพรรณ แดงพุธทางกูร25600096อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม บริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ปราจีนบุรี081-810-3191wolaphun@gmail.com
32พ.ต.ต.หญิงวาชิณี ยศปัญญา25600097อาจารย์ (สบ ๒)โรงเรียนนายร้อยตำรวจ081-363-8622wachinee14@gmail.com
33ดร.วาปี มโนภินิเวศ25600098รองหัวหน้าสำนักวิชาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่081-884-5446wapee.m@cmu.ac.th
34ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร25600099ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่092-494-5622vimolboon19@gmail.com
35พ.ต.ท.หญิงศิพร โกวิท25600100อาจารย์คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ081-445-2242si_kowit@hotmail.com
36นางสาวสมปรารถนา รัตนมณี25600101พยาบาลภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่089-151-0205giftjack@hotmail.com
37ดร.สันติ นาดี25600102ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สพม.เขต 12 กระทรวงศึกษาธิการ062-208-9637Stnadee@gmail.com
38นางสาวสาลินี ลิขิตพัฒนะกุล25600103อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล089-768-4898salinee.lik@gmail.com
39นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม25600104อาจารย์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร081-763-8599moopingaaa@gmail.com
40พ.ต.ท.สุภรณ์ กิจชมภู25600105อาจารย์คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ086-093-1551jacksubhorn@gmail.com
41ร.ต.อ.หญิงสุรกัญญา คำศรี25600106รองสารวัตร สำนักงานคณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ080-447-1120surakanya.kha@gmail.com
42ดร.อัญชลีพร ลพประเสริฐ25600107อาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง091-746-6767aeylopprasert@gmail.com
43นางอารยา เกียรติก้อง25600108อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏฎธนบุรี081-652-5252araya1248@gmail.com

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 495 ครั้ง, วันนี้ 5 ครั้ง