โครงการฝึกรบอม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ขามพื้นที่ขามเรียง)

ลำดับรูปภาพคำนำหน้าชื่อ - สกุลเลขทะเบียนหน่วยงานเบอร์โทรE-mail
1นางสาวจิรวดี แจ้งขำ25590001คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลสุวรรณภูมิ090-907-5857cake_cake@a@hotmail.com
2ดร.กฤตยาวดี เกตุวงศา25590002คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม081-263-8787krittayawadee.g@acc.msu.ac.th
3ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ25590003คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม081-263-0225yanin.t@acc.msu.ac.th
4-หัดสุดา อิ่มสุวรรณ25590004คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม099-149-0456Tudsuda.i@acc.msu.ac.th
5ดร.ธนภร เพ่งศรี25590005วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม086-999-2021t_bhengsri@hotmail.com
6ดร.ธนารัตน์ ศรีผ่องงาม25590006มหาวิทยาลัยมหาสารคาม080-011-3144sri_thanarat@hotmail.com
7-ธนิยา คันธหัตถี25590007คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล081-376-5174thaniya_fon@hotmail.com
8-ธวัชชัย ป้องศรี25590008สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม089-847-3435peterthawatchai@yahoo.com
9นางนีรนาท เสนาจันทร์25590009คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ081-717-3709S_neeranart@hotmail.com
10นางสาวนิชนันท์รดา สุวรรณวัฒนะ25590010คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ093-550-5664nichanounrada@neu.ac.th
11ดร.ปิยะ นาครัชระ25590011คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา088-484-5252drpiya@hotmail.com
12ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ25590012คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม083-289-0700Ploychompook@acc.msu.acth
13-พัชรี ศรีพุทธา25590013คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสิน084-405-2743patchareeam@gmail.com
14นางสาวพิมพ์กานต์ สุวรรณธาดา25590014คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาสัยมหาสารคาม086-566-7000pimgarn.s@acc.msu.ac.th
15-พิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์25590015มหาวิทยาลัยมหาสารคาม089-866-7047pimnipa.t@mbs.ms.ac.th
16นายภานุมาศ พุฒแก้ว25590016คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม042-323564slamtum@stu.ac.th
17นางสาวภัทรภร กินิพันธ์25590017คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง043-272563patharaphorn.kin@neu.ac.th
18-มารุต พลรักษา25590018คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาพสินธุ์099-003-5758dr.marutpholraksa@gmail.com
19นายรัฐวุฒิ เจาลา25590019คณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม083-429-6999TJ_RATTAWUT@HOTMAIL.COM
20ผศ.ดร.ลือชัย บุตคุป25590020คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม043-3536084Tak_biotbooo@hotmail.com
21นายวรปรัชญ์ โยเหลา25590021คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร091-838-2715mangorepublic@hotmail.com
22ผศ.ดร.รัญญ แก้วดวงตา25590022คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม089-191-5451a.waranyoo@gmail.com
23นางสาววิชนี เอี่ยมชุ่ม25590023คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม091-064-6744-
24พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย25590024มหาวิทยาลัยบูรพา081-939-1094waiphot@buu.ac.th
25ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์25590025คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชกัฎร้อยเอ็ด081-708-4035Prasertsang.sp@gmail.com
26นางสาวสงกา ศรีอ่อน25590026วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด043-571-144S_monda @hotmail.com
27-กุสุมาวดี ฐานเจริญ25590027คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม085-771-1631Kthancharoen@gmail.com
28นายคำปอง มนขุนทด25590028วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด081-117-7026Khumpongmon @hotmail.co.th
29นางสาวสุธาสินี วังคะฮาต25590029คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด086-462-0185su-tha-si-nee@hotmail.com
30นางสาวสุนันวดี พละศักดิ์25590030คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด088-086-4092-
31ดร.อัจฉริยา อิสระไพบูลย์25590031คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม089-619-6489Achariya.i@acc.msu.ac.th
32ดร.สุมิตรา ไอยรา25590032คณะบริหารธุรกิจ086-640-0553sumitra.iya@neu.ac.th
33ดร.อิสราภรณ์ สมบุญวัฒกุล25590033คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม089-180-5454iceo22548@yahoo.co.th
34นางสาวอุณนดาทร มูลเพ็ญ25590034คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด087-649-3294nadathornmoon@gmail.com
35นางสาวจารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง25590035บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์098-362-5658jarutus@hotmail.com
36นางสาวจารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์25590036คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด085-738-5522wiljaruwna2m4@gmail.com
37ผศ.ดร.จิระพร ซะโน25590037คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม089-711-3395chano.jira.1@gmail.com
38นางสาวจุฑารัตน์ จิตต์ถนอม25590038คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด087-0225-9900Htm_hutharat@hotmail.com
39ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง25590039คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์081-545-5471Chayrung_aaba@yahoo.com
40นายกิตติภัทธ์ พลทัศน์โยธิน25590040วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน090-241-9678kittiphat.ph@gmail.com
41นางสาวธัญกมล ปะละฤทธิ์25590041มหาวิทยาลัยมหาสารคาม094-524-4545piradee.p@hotmail.com
42ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์25590042มหาวิทยาลัยมหาสารคาม089-107-9201nuanlaong.a@acc.msu.ac.th
43ดร.นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี25590043มหาวิทยาลัยมหาสารคาม094-994-2566Chamroensaksri@gmail.com
44ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี25590044มหาวิทยาลัยมหาสารคาม088-572-9902panaratana@hotmail.com
45ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์25590045มหาวิทยาลัยมหาสารคาม095-661-4369vijitra.luangin@gmail.com
46นางสาวรพิรุณ ธัญญูศรี25590046คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล097-343-7580skyviewpolar@gmail.com
47ดร.สลักจิต นิลผาย25590047คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม089-711-1220salakjit.n@acc.msu.ac.th
48ดร.อาภรณ์ โพธิ์ภา25590048มหาวิทยาลัยมหาสารคาม084-431-6313mama13_1@hotmail.com
49-ปนัดดา โพธินาม25590049มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์089-574-9090panatdapo@hotmail.com

Loading