โครงการฝึกรบอม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559 รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ลำดับรูปภาพคำนำหน้าชื่อ - สกุลเลขทะเบียนตำแหน่งหน่วยงานเบอร์โทรE-mail
1นายการุณ สุขวณิช255900098นิสิต ป.เอกสาขาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มจร.089-014-8962sukavanith@gmail.com
2นางสาวกนกลักษณ์ อรรคต255900099ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย087-699-0132kanoklucky@gmail.com
3นายกฤตภาส สิมมา255900100ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา098-469-9051Nine_pong@yahoo.com
4นางกมลรัตน์ แสนแก้ว255900101ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ087-749-6669Kamolrat_math@hotmail.co.th
5นางสาวกานดาวดี ขวัญมงคล255900102ครูผู้ช่วยโรงเรียนบดินเดชา นนทบุรี084-609-0458takky.2m@hotmail.com
6นายคมศร สนองคุณ255900103อาจารย์ประจำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต081-286-0064komsornsk@gmail.com
7นางจิราภา เพียรเจริญ255900104รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม.3061-415-8978pongmax_yuyam@hotmail.com
8นางสาวจินรีย์ ตอทองหลาง255900105ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ087-686-7620-
9นางสาวจรีพร ทองเวียง255900106ครู คศ.1โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี สพม.4081-929-7209Kitty-jee2ooo@hotmail.com
10นางสาวจิราพร มรกฎเขียว255900107ครูผู้ช่วยโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง084-330-7336Sorn_yataya@hotmail.com
11นางจีรวรรณ วงศ์นิล255900108ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี081-579-9481Jeena_1ob@hotmail.com
12นางสาวเฉลิมพร เย็นเยือก255900109อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต081-591-5119Dr.yingying.nida@gmail.com
13นายฉัตรปกรณ์ ประเสริฐสังข์255900110อาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต-Chatpakorn.p@rsu.ac.th
14นางสาวชนิดาภรณ์ พิลายนต์255900111ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ088-014-2675Yb_pilayon@hotmail.com
15ดร.ณกมล จันทร์สม255900112ผอ.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต081-644-3575nakamol@rsu.ac.th
16นางสาวณัฐาศิริ ดอกนารี255900113ครู คศ.1โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม.2089-428-9696natthasiri@live.com
17นายณัฐดนัย บุตรพลับ255900114ครูโรงเรียนสาธิต และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย ศิลปากร087-976-2909Natdanai.cu@gmail.com
18นายณัฐศรชัย พรเอี่ยม255900115อาจารย์ประจำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต081-941-6544Tiger.rsu@gmail.com
19นางสาวณัฐชญาภรณ์ มันทรา255900116เจ้าหน้าที่วิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์098-926-6636dongpornma@siba.ac.th
20นายณรงค์ฤทธิ์ โรงจิก255900117หัวหน้าวิจัยคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม083-154-9300Narongrito83aa4dmoo@gmail.com
21นางสาวดวงใจ สีสุพันธ์255900118ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ087-039-2260Duangjai15@o@gmail.com
22นายตินณ์ธนัทสรณ์ ชาติกานนท์255900119ครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา091-871-6082-
23นางสาวทิพฆนทา เงินยวง255900120ครูโรงเรียน มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม.2095-730-3856dogl2u@hotmail.com
24นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย255900121-โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี085-403-7347Kru_thongbai@kanarat.ac.th
25ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์255900122ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนอุปถัมภ์062-953-6596Gutjungod@yahoo.com
26-ธีรยุทธ มาณะจักร์255900123ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย094-158-6025m.thirayuth@gmail.com
27-พระนิตินันต์สนตกาโย บุญสิริพิพัฒน์255900124Ph.D.CandidateBuddhist Psychology, MCU, มจร.099-563-6266Kahtaponariyavangso@gmail.com
28นุชรี ศรีนาค255900125ครูเทศบาลเมืองปทุมธานี087-153-9988nuchyaom@gmail.com
29นางนฤมล ศรีมา255900126ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา081-439-1502Jae_naruemol@hotmail.com
30นางนันทนา ชมชื่น255900127ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"097-089-3687Nan.ch24@gmail.com
31-พระบัวลือ ตปสีโล255900128-วัดอรุณราชวราราม087-420-7089-
32ดร.บุษกริน นิติวงศ์255900129อาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต085-131-8065BUSAGARIN.N@rsu.ac.th
33นางบุญมี ศิริวงศ์255900130ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ092-282-4735Boonmee2md4@hotmail.co.th
34นางบุญญาลักษณ์ พิณพาทย์255900131-วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์094-095-6475boonyalakpollamai@gmail.com
35นายเปรม ป้อมกระโทก255900132ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต086-786-6271Pomkartok@hotmail.com
36นายปนรรฐพร จงประเสริฐยิ่ง255900133เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสันติราษฎร์094-874-8429pantapon_ch@hotmail.com
37นางสาวปานทิพย์ ยิ้มปรางค์255900134ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ084-769-1634Pantip.yimprang@gmail.com
38นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล255900135ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง095-896-5653Polpipatao@gmail.com
39ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล255900136อาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต081-648-4762pashatai@hotmail.com
40นายภราดร สังขรัตน์255900137รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์095-495-0608Tik_sangkarat@hotmail.com
41นางสาวยุพดี กลิ่นน้อย255900138ครูผู้ช่วยโรงเรียนบดินเดชา นนทบุรี085-426-2589No_app@hotmail.co.th
42นางสาวยศวรรณ นวลละออ255900139ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี087-033-0739Krubom.yotsawan@gmail.com
43นางสาวยศวดี ยศเรืองศักดิ์255900140-โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราช086-588-4863Yossavadee@rtaf.mi.th
44นางสาวรัตนาพร ธีรเวชเจริญชัย255900141อาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต099-648-3448rattanaporn.t@rsu.ac.th
45นางลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์255900142อาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต086-052-8619tewmonyanont@yahool.com
46-วรวิทย์ ประทีป ณ ถลาง255900143ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง084-912-2458Voravit_@4@92@hotmail.com
47-วรุณพร รัตนยุตรชัย255900144-วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัทร์081-741-0181-
48นางสาววาสนา การะเกตุ255900145ผู้ช่วยครู-091-820-2228-
49นางสาววราพร ผลดีดา255900146ครูโรงเรียนนวมินทร์ทราชินูทิศเบญจมราชาลัย083-674-1145-
50เรืออากาศเอก ดร.วรุต ธรรมวิชัย255900147อาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราช088-621-5408Warut.tt@gmail.com
51นางศรีสุนันท์ ประดิษฐ์255900148ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี081-786-0951srisunan2@13@hotmail.com
52ดร.สำนวน คุณพล255900149ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต089-443-0052Sumnuan.K@sbs.ac.th
53นางสาวสมจิตต์ กิจประเสริฐ255900150หัวหน้าห้องสมุดโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย091-780-9371Som_jitbob@hotmail.com
54นางสาวสุมิตตา พูลสุขเสริม255900151หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด-087-078-9997sumittaph@gmail.com
55นายสนธยา ศักดิ์กาพย์255900152ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา081-407-2343trampm2m@gmail.com
56นางสาวสุนารี พลีพูล255900153ครูผู้ช่วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย091-871-3634sunareeplepool@gmil.com
57นางสาวสายรุ้ง ทับธานี255900154ครูกองการศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี061-672-5454Rung&394@gmil.com
58นางสาวสิวารี แสงเย็นพันธุ์255900155ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง082-004-1000
59-สิริพรรณพร แก่นเพ็ชร์255900156ครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง097 213 4405Siripanponbb@hotmail.com
60นางสุจิตรา ศรีสละ255900157ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ084-222-0236Pp11math@gmail.com
61นางสาวสมิตา กลิ่นพงศ์255900158อาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต02-791-5443Samita.k@rsu.ac.th
62นางสุนันท์ แสดขุนทด255900159ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี086-369-9637Su_nan_juna@hotmail.com
63นางสาวหนิง ประจิตร์255900160ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางO97-089-5581-
64นายอรรคราวุฒิ ประชานันท์255900161ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา086-306-7321Akkharawut.add@gmail.com
65นายอติพงษ์ อัครประชะ255900162ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย089-033-6388atiponggakarapracha@gmail.com
66นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง255900163-โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี094-563-5556eakasit.kp@gmail.com
67นายฤทธิรงค์ กองศรี255900164ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา091-782-0032Reethoo@gmail.com

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 391 ครั้ง, วันนี้ 2 ครั้ง