โครงการฝึกรบอม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 รุ่นที่ 12 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ลำดับรูปภาพคำนำหน้าชื่อ - นามสกุลเบอร์มือถืออีเมลล์อปท.สังกัดอำเภอจังหวัด
1นายประทีป ทับโทน0812724007อบต.คลองประสงค์เมืองกระบี่กระบี่
2น.ส.นวพรรณ ใจหาญ0845989989อบต.ยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
3นายอนุพล เขื่อนยัง0898563954อบต.ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร
4นางจีราวรรณ์ ต้นสำโรง0882821531ทต.เขาคีรีสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
5นายพชระ แก้วโกย0861119098อบต.เสม็ดเหนือบางคล้าฉะเชิงเทรา
6จ.อ.เพ่ง บัวหอม0979251900ทต.บางเสร่สัตหีบชลบุรี
7นายอธิพงษ์ นาครอด0801437020อบต.ท่ามะพลาหลังสวนชุมพร
8น.ส.ศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์0846697930อบต.ในเมืองพิมายนครราชสีมา
9น.ส.พัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์081-6698092อบต.โบสถ์พิมายนครราชสีมา
10นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน0817371262ทต.พิปูนพิปูนนครศรีธรรมราช
11น.ส.บุศราภรณ์ บุญวงศ์แก้ว0817374553อบต.หินตกร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
12นางชนันรัตน์ สกุลชินสีห์0887928954อบต.ท่าอิฐปากเกร็ดนนทบุรี
13นายธีระศักดิ์ จริยากุลวงศ์0998581858ทต.พุทไธสงพุทไธสงบุรีรัมย์
14นางมาลีรัตน์ เมืองจันทร์044666454อบต.ถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
15นางภารยา นุ่นมะลัง0813219174ทต.ดอนอะรางหนองกี่บุรีรัมย์
16จ.อ.นภดล อุนตรีจันทร์0835107877อบต.บานาเมืองปัตตานีปัตตานี
17นายประเสริฐ ไชยเขียว0819080029อบต.ทุ่งนารีป่าบอนพัทลุง
18น.ส.ณภัทร โกมลกิตติ์0819717360ทน.พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
19นายวุฒิภัทร นิยมดุสดี0643593251อบต.พันชาลีวังทองพิษณุโลก
20นางนิชาภา เมธาวัชรินทร์0952530049อบต.วังท่าดีหนองไผ่เพชรบูรณ์
21น.ส.น้ำฝน ค้าขาย0813203687อบต.กู่ทองเชียงยืนมหาสารคาม
22นางสุภาภรณ์ บางสำรวจ0813209297อบต.กู่ทองเชียงยืนมหาสารคาม
23นายฉลองชัย ศรีบุญเรือง0922524303อบจ.มหาสารคามเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
24นายเนติพัฒน์ รู้ยืนยง0922524304อบจ.มหาสารคามเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
25นางยุวเรศ นิกาพฤกษ์0887998191ทต.คำเตยไทยเจริญยโสธร
26นายรวิภัทร ซุ่นเส้ง0972346979อบต.ปากท่อปากท่อราชบุรี
27นายศุภณัฐ เผ่าพงษ์ศิลป์0818725696อบต.เมืองเมืองเลยเลย
28นายธันฐกรณ์ ศรีเสมอ0898447611อบต.โพนค้อเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
29นางชญานิษฐ์ สุวรรณมณี0819577108อบต.ปากบางเทพาสงขลา
30น.ส.เต็มศิริ สองเมือง0894675779อบต.ตำมะลังเมืองสตูลสตูล
31น.ส.ชลลดา คำสัมฤทธิ์0971245531อบต.เจ็ดริ้วบ้านแพ้วสมุทรสาคร
32น.ส.อมรรัตน์ แก้วม่วง0804776517ทต.เสาไห้เสาไห้สระบุรี
33นางกัญญาภัค ทวีนาท0945174874อบต.หนองตูมกงไกรลาศสุโขทัย
34นายอิทธิพล ไชยวงศ์0891550554อบต.ระเวียงโนนนารายณ์สุรินทร์
35น.ส.ธรอธิป บัวทอง0862456125อบต.แกรัตนบุรีสุรินทร์
36นายสมพงษ์ ศรีสนิท0926831926ทต.โนนสูงเปลือยศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
37น.ส.ศุภดามาศ จันทาธอน0801582713ทต.ไก่คำเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
38ว่าที่ ร.ต.ณฏฐดลป์ แสงนาค0987984515อบจ.อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
39นางกิติกุล แสนทวีสุข0955941182อบต.เหล่าแดงดอนมดแดงอุบลราชธานี
40นายสายันต์ ภาคศิริ0846066937อบต.โนนกาหลงพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
41น.ส.ศศณัท ศุภกุลวิชัย0956013288อบต.ห้วยขะยุงวารินชำราบอุบลราชธานี
42นายอนุเทพ อินทร์งาม0877796838ทต.ห้วยขะยุงวารินชำราบอุบลราชธานี

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 223 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง