โครงการฝึกรบอม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2559 รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ อาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับรูปภาพคำนำหน้าชื่อ - สกุลเลขทะเบียนตำแหน่งหน่วยงานเบอร์โทรE-mail
1-จุฑามาศ กิติศรี255900302อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย099-404-4246Juthamard_k@hotmail.com
2-อลงกรณ์ สุขเรืองกูล255900303อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย089-905-6964deaw066@gmail.com
3-ขจีนุช เชาวนปรีชา255900304อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิ081-621-0448khacheenuj@hotmail.com
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์255900305อาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต083-553-0222Pornpen_tra@dusit.ac.th
5ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร255900306อาจารย์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์098-295-1424nuchsharat@hotmail.com
6ดร.อนุพงศ์ ที่งในธรรม255900307อาจารย์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์089-494-0894anupong.thu@hotmail.com
7-ชนิดา จันทร์งาม255900308อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี081-787-9667Mapran199@gmail.com
8-วลัยพรรณ ชัยบูรณะวิทย์255900309นักนิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม062-625-0826walaipan1443@gmail.com
9-เด่น บุญมาวงค์255900310อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข095-506-4920katingb@live.com
10-พรซนก บุญญานันทกุล255900311อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์081-920-6033pornchanokb@sau.ac.th
11-เพลินพรรณ โชติพงษ์255900312อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์089-987-3311ploenpun@hotmail.com
12รศ.ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์255900313อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์099-936-9654Pantida_c@yahoo.com
13รศ.ดร.นพพร จันทรนำชู255900314อาจารย์สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร086-894-6642nopporncu@gmail.com
14ดร.อรไท ชั้วเจริญ255900315อาจารย์สาขาสถิติประยุกต์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง098-889-1440chuacharoen.o@gmail.com
15ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์255900316อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต084-3788-995worapong.c@pkru.ac.th
16ดร.ภัทรพล โพธิภัทร255900317นักทรัพยากรบุคคลสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย086-416-1165pattrapon.potipat@gmail.com
17รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช255900318อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร081-141-3667yupadee.kpru@gmail.com
18ดร.สุภาพร จตุรภัทร255900319นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)มหาวิทยาลัยมหิดล081-491-4697supaporn.jat@mahidol.ac.th
19-จิรวัฒน์ ตั้งจิตโสมนัส255900320อาจารย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร086-710-4636jucu_shi@hotmail.co
20-ชเนตตี วงค์แก้ว255900321รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระทรวงมหาดไทย088-798-7896city7358@gmail.com
21ผศ.ธีรโชติ สัตตาคม255900322อาจารย์สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม092-598-7222ssran1969@gmail.com
22ดร.สุทธิภา วงศ์ยะลา255900323อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม082-010-7557suttipa_w@yahoo.com
23ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง255900324อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี089-707-5222waraporn.ns@gmail.com
24-กิติญาภัช ผาดี255900325อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ช่วยวิจัยศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์086-853-1551forn_24@hotmail.com
25-พรรนภา สวนรัตนชัย255900326อาจารย์สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์061-614-4647suanphan29@outlook.com
26-อุษา จูฑะสุวรรณศิริ255900327อาจารย์สาขาบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี089-123-6618juthasuwansiri@gmail.com
27-สุวรรณา นาถนวผดุง255900328อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี086-387-7102sunutda_nat@hotmail.com
28-ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์255900329อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา081-869-1162battousupreanto@gmail.com
29-อรพิมพ์ มงคลเคหา255900330อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา081-722-6977orapim.env@gmail.com
30-เชิดศิริ นิลผาย255900331อาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา086-506-6796chirdsirin@gmail.com
31ดร.พัชรา เดชโฮม255900332อาจารย์สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา099-593-6236juninyo_30_1@hotmail.com
32-สาวิตรี จิตบรรจง255900333อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา099-619-6695savitri.nan@gmail.com
33-พนัส ต้องการพานิช255900334อาจารย์สาขาวิชาพื้นฐานดนตรี วิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา089-162-3624gump_exotic@hotmail.com
34-เด่นชัย พันธุ์เกตุ255900335อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา080-975-5592Denchai26@hotmail.com
35-เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม255900336อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา084-682-4218thiplovely@hotmail.com
36-ทักษิณา สุขพัทธิ255900337อาจารย์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา080-599-5518Pungpond_tuk@hotmail.com
37-กชกร ชิตท้วม255900338อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา088-920-4158firstnsn@windowslive.com
38-พิมพ์วดี โรจน์เรืองนนท์255900339เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอนามัยฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา081-257-9793pim.pimwadee@gmail.com
39-อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน255900340อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา098-259-9256Mr.Chira@hotmail.com
40-เนตรนภา แช่ตั้ง255900341อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา085-242-8661cjz_27@hotmail.com
41ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช255900342อาจารย์สาขาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา086-374-2919prettypooky@hotmail.com
42ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล255900343อาจารย์สาขาพื้นฐานดนตรี วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา081-407-8339pui_piano@live.com
43-ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์255900344อาจารย์สาขาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา095-826-5353Paul _guitartutor@outlook.co.th
44-ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่255900345อาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา095-3982805Phetyai.preedion@gmail.com
45-วิชชุมา เตชะสิริวิชัย255900346อาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา081-703-2709Wichuma.ta@gmail.com
46-พิมลนาฎ วิธุรัติ255900347อาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา089-478-0387pimonnat.v@gmail.com
47-พิชญาภา อินทร์พรหม255900348อาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา061-391-9995noeypitchayapha@gmail.com
48-รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์255900349อาจารย์สาขาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา086-773-8549tratsupa@gmail.com
49-รัชนู เมยดง255900350อาจารย์สาขาจุลขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา085-940-8985ratmei1983@gmail.com
50ดร.ศุนิสา ทดลา255900351อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา086-068-1004sunisa.tod@gmail.com
51-ไซนิล สมบูรณ์255900352อาจารย์สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา086-543-29959handy@gmail.com
52-ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์255900353อาจารย์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา083-845-6449chainarong.wi@gmail.com
53-สถิตย์ พันวิไล255900354อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา089-173-8239scsathit@bsru.ac.th
54-ภัทรเวช ฟุ้งเรื่อง255900355อาจารย์สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา086-369-1646bhathravej@yahoo.com
55-เตชสิทธิ์ รัศมีวงศ์พร255900356อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา094-956-6006loglact_007@hotmail.com
56-ธิติมา อ่องทอง255900357อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา080-554-4142Tak-tar@hotmail.com

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 315 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง