news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยได้รับเชิญจาก ผอ.ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 33

วันที่ 3 มิถุนายน2566 ผมในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยได้รับเชิญจาก ผอ.ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 33 ให้เป็นวิทยากรบรรยายวิชา “การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ” ให้กับผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ที่มาจาก อบจ., อบต., ทม., ทต.,ทั่วประเทศ ที่สอบผ่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น จำนวนทั้งหมด 31 คน

เนื้อหาหลักสูตร ที่สำคัญ ดังนี้

  1. เกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารงานบุคคล 4.0
  2. การพัฒนาโครงสร้างและการจัดอัตรากำลังระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการทางจริยธรรมในการบริหาร
  4. การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเพื่อรองรับความท้าทายเชิงกลยุทธ์
  5. ปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคน
  6. สร้างระบบการเรียนรู้ เพื่อเป็นองค์กรการเรียนรู้
  7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคบที่มีธรรมาภิบาล
  8. เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข

ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น..ที่ผ่านการสอบและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารงานท้องถิ่น..รุ่นพี่ ทุกท่าน..ไว้ ณ.ที่นี้ด้วยครับ

Loading