news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course หัวข้อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ผมในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยได้รับเชิญจาก… ท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น” เพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)..

เนื้อหาสาระที่สำคัญประกอบด้วย

 1. กรอมมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (มคอ.1)
 2. การวิเคราะห์หาสมรรถนะอาชีพแท้ ด้วยเทคนิค Function Analysis
 3. เทคนิควิธีการตรวจสอบยืนยันสมรรถนะอาชีพแท้โดยใช้หลัก Identify&Verify
 4. เทคนิควิธีการเขียนคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จากผล Identify&Verify (มคอ.2)
 5. เทคนิควิธีการจัดทำ Module Spec เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชา KSA. หลักฐานร่องรอย และการประเมินสมรรถนะอาชีพแท้
 6. เทคนิควิธีการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาชีพระยะสั้นตามมาตรฐานกรอบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 7. เทคนิควิธีการกำหนดแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3)
 8. เทคนิควิธีกำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลสมรรถนะอาชีพ
 9. เทคนิควิธีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ”ผู้เรียน”หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 10. เทคนิคการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ “ผู้สอน” หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 11. เทคนิควิธีการกำหนดเอกสารการรับรองผลการสำเร็จการศึกษา เพื่อเข้าสู่ระบบ Credit Bank
  ฯลฯ

ต้องขอบคุณ..

ชื่นชม..ยินดี..กับคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ทุกท่าน ที่ตั้งใจเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเขียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จนสำเร็จเป็นรูปเล่ม..และจะนำไปขยายผลเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติครั้งนี้ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่อไป..

Loading