news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “อาจารย์ประจำและกรรมการหลักสูตรสาขาบริหารการศึกษา มหาบัณฑิต” ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานค

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “อาจารย์ประจำและกรรมการหลักสูตรสาขาบริหารการศึกษา มหาบัณฑิต” ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

วันนี้ได้ไปร่วมเป็นอาจารย์สรุปและปิด Course วิชา “Principle of Education and Learning” กับผู้สอน ท่าน ผอ.ดร.วิณัฐภัทร โพธิ์เพชร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ดวิทยาคม ปัจจุบันเป็น “รองเลขาธิการ” ฝ่ายติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ซึ่งการเรียนการสอนในวิชานี้เป็นการเรียน “ภาคภาษาอังกฤษ” ของนักศึกษาจีน ที่มาจาก คุณครูผู้สอนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ของประเทศจีน ที่มาจากเมืองต่างๆ ที่มีภูมิหลังทั้งด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่แตกต่างกันมากๆๆ…เป็นการสอนที่ยากมากๆๆ…ในการนี้ผู้สอนได้ถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารที่เคยปฏิบัติมาสู่การเรียนรู้ของนักศึกษาจีนในรายวิชานี้..ครับ

ต้องชื่นชม อาจารย์ ผอ.ดร.วิณัฐภัทร โพธิ์เพชร..อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ดวิทยาคม..มากๆๆ..ที่ได้ออกแบบระบการเรียนการสอนแบบ Constructivism ที่แสดงให้เห็นองค์ความรู้ที่นักศึกษาจีน ภาคภาษาอังกฤษ ระดับมหาบัณฑิต ได้สร้างขึ้นที่ผ่านกระบวนการคิดแบบวิเคราะห์ การคิดแบบสังเคราะห์ และการประมวลสร้างสรรค์จากการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน knowledge, Skilled, Attribute,เข้าด้วยกันก่อให้เกิดเป็นความสามารถใหม่ ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ..

นับได้ว่าการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ได้เปิดระบบและการออกแบบการสอนในระดับมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ..ในมิติใหม่..ที่ยังไม่เคยมีมหาวิทยาลัยแห่งใดสอนแบบนี้..ครับ

Loading