pr

ดร.อำนวย เถาตระกูล เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการบริหารสมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย”

วันที่ 24 มกราคม 2564 ได้เข้าประชุม “คณะกรรมการบริหารสมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ราชบัณฑิต นายกสมาคม ได้ขอเชิญให้ผมเป็น”ที่ปรึกษาและกรรมการ” ของสมาคมครับ

สมาคมนี้จัดตั้งโดย”คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ของสำนักงานราชบัณฑิตสภา” มีภารกิจสำคัญ “ในการสนับสนุนงานวิชาการสหวิทยาการแก่คณะกรรมการ” ดังกล่าวข้างต้น

ที่สำคัญคือ “คณะกรรมการบริหารสมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัยทุกท่าน” ได้รับมอบหมายจาก ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตสภา ให้เป็น”ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ” คณะกรรมการสหวิทยาการฯ อีกหน้าที่หนึ่งด้วยครับ

ภารกิจสำคัญของสมาคมคือ “สร้างนักวิจัยสหวิทยาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้แก่ประเทศ” ซึ่งขาดแคลนอย่างมหาศาล

อีกประการหนึ่งได้รับมอบจากมติที่ประชุมของสมาคมฯให้ผมดำเนินการจัดทำ”หลักสูตรสร้างนักวิจัยสหวิทยาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้แก่ประเทศ ขึ้นมา1 หลักสูตร และให้นำเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาฝึกอบรมสร้างนักวิจัยสหวิทยาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้มีปริมาณที่ตอบสนองความต้องการของประเทศต่อไปครับ

ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผมให้ทำงานยิ่งใหญ่เพื่อชาติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผมเคยทำงานในลักษณะนี้ ให้กับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช. มาแล้วครั้งหนึ่ง ครับ

Loading