news

หลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ระยะเวลาอบรม 3 วัน
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Loading