ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้พาทีมงานคณะทำงานฝ่ายประเมินผลโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ณ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 21-24 มิถุนาย

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 3 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ท่าน ดร.พรชัย มงคลวนิช และสภามหาวิทยาลัยสยาม ที่มอบเกียรติบัตร “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารการศึกษา”

วันที่ 17 มิถุนายน 2

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 2 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน ผอ.ยุพิน พิมสร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ให้ไปร่วมบุญเกาะชายผ้าเหลืองในพิธีอุปสมบทบุตรชาย

วันที่ 24 มิถุนายน 2

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 3 ครั้ง

Read more