โคตรอภิมหาโปรเจกต์ที่ซาอุดีอาระเบียไว้ใจให้จีนเปลี่ยนทะเลทรายเป็นโอเอซิส ปลูกต้นไม้ 10,000 ล้าน

สถิติการเข้าชม : ทั้

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 3 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง

Read more

สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนแผ่นดินไทย คือ “ให้กำเนิดอาชีพนักวิจัย”

วันที่ 20-21 มีนาคม2

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 16 ครั้ง, วันนี้ 2 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผอ.งานฝึกอรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรบรรยาย “หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ 9” วิชา “ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ”

วันพุธที่ 15 มีนาคม

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 12 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้ประชุมทางออนไลน์ ZOOM เรื่อง การประเมินสถานที่จัดสอบเทียบประสบการณ์ RESK เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพนักวิจัย “สาขาวิชา การบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาวิชาชีพวิจัยและพัฒนา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 4 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ท่าน ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผู้อำนวยการหลักสูตรนักจัดการงานเทศกิจ รุ่นที่ 2 ให้เป็นวิทยากร “วิชา ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานในหน้าที่อย่างมืออาชีพ”

วันนี้วันพฤหัสบดีที่

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 15 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร บรรยาย “หมวดวิชาเฉพาะ วิชา กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่”

วันเสาร์ที่ 18 กุมภา

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 11 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวยเถาตระกูล ได้จัดโครงการสร้างนักวิจัย รุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ที่สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาคมนักวิจัย และสำนักงานคณะกรรมสภาวิจั แห่งชาติ (วช)

วันที่ 8-12 กุมภาพัน

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 10 ครั้ง

Read more

วันสุดท้ายของการอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อหมวดที่6 การประเมินผลนวัตกรรม (Evaluational Innovation)

วันที่1กุมภาพันธ์256

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 29 ครั้ง

Read more