ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ สวทช. ที่ อ.คลองหลวง หลัง ม.ธรรมศาสตร์และ สถาบันเอไอที

วันที่ 22 สิงหาคม 25

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 101 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารสถาบันวิจัย และพัฒนาสมรรถนะอาชีพ เป็นครั้งแรก โดยมี นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน เป็นประธาน

วันที่ 23 สิงหาคม 25

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 114 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาวิทยาศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 25

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 113 ครั้ง

Read more

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ผมในฐานะเลขาธิการ กับ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา และ อ.ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว ได้รับเชิญจากประธานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย 3 หมวดวิชา ดังนี้

วันที่ 17 สิงหาคม 25

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 210 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะ กรรมการแห่งชาติ(วช)ให้ร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand expo research2015

วันที่ 16 สิงหาคม 25

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 112 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาด้ายการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นประธานประเมินผล “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง พลังอำนาจครูผู้สอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์”

วันที่ 13 สิงหาคม เว

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 124 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะทำงานประเมินร่วมกับคณะ ผศ.ดร.อภิญญ อิงอาจ และ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ประเมินโครงการ BMC ณ.วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 9-11 สิงหาคม

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 134 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ขนาดใหญ่ที่ผมเป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานคู้กับท่านอาจารย์มานิต ช่วยงาน อาจารย์ช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วันที่ 12-13 สิงหาคม

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 103 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน รองอธิการบดีและท่านคณบดีคณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ให้เป็นวิทยากรบรรยาบในหัวข้อ” การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการ สอนในรายวิชา ลงใน มคอ.3″

วันที่ 14 สิงหาคม255

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 107 ครั้ง

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ให้ไปเป็นวิทยากร บรรยายในห้วข้อ “เขียน มคอ3 อย่าง ไรให้สามารถบูรณาการกับงานวิจัย ด้านการเนียนการสอนได้”

วันที่ 13 สิงหาคม 25

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 100 ครั้ง

Read more