ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารสถาบันวิจัย และพัฒนาสมรรถนะอาชีพ เป็นครั้งแรก โดยมี นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน เป็นประธาน

วันที่ 23 สิงหาคม 25

Loading

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาวิทยาศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 25

Loading

Read more

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ผมในฐานะเลขาธิการ กับ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา และ อ.ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว ได้รับเชิญจากประธานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย 3 หมวดวิชา ดังนี้

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Loading

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาด้ายการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นประธานประเมินผล “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง พลังอำนาจครูผู้สอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์”

วันที่ 13 สิงหาคม เว

Loading

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะทำงานประเมินร่วมกับคณะ ผศ.ดร.อภิญญ อิงอาจ และ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ประเมินโครงการ BMC ณ.วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 9-11 สิงหาคม

Loading

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ขนาดใหญ่ที่ผมเป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานคู้กับท่านอาจารย์มานิต ช่วยงาน อาจารย์ช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วันที่ 12-13 สิงหาคม

Loading

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน รองอธิการบดีและท่านคณบดีคณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ให้เป็นวิทยากรบรรยาบในหัวข้อ” การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการ สอนในรายวิชา ลงใน มคอ.3″

วันที่ 14 สิงหาคม255

Loading

Read more

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ให้ไปเป็นวิทยากร บรรยายในห้วข้อ “เขียน มคอ3 อย่าง ไรให้สามารถบูรณาการกับงานวิจัย ด้านการเนียนการสอนได้”

วันที่ 13 สิงหาคม 25

Loading

Read more