ฟังความคิดเห็นของอดีตอาจารย์อาชีวศึกษาปัจจุบัน ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ มจพ….ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาชีวะน่าจะวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวะ และการบริหารอาชีวศึกษาของชาติได้

สถิติการเข้าชม : ทั้

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 151 ครั้ง

Read more

กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564

สถิติการเข้าชม : ทั้

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 165 ครั้ง

Read more

คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป/ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

สถิติการเข้าชม : ทั้

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 173 ครั้ง

Read more