หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ตามแบบ ก.ค.ศ. 01 เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเสนอขอรับรองจาก ก.ค.ศ.

Loading

Read More
หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมการวัดและประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย

Loading

Read More
หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมการเขียนคู่มือหน่วยสมรรถนะพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันนออก วิทยาเขตบางพระ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย

Loading

Read More
หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย

Loading

Read More
หลักสูตรฝึกอบรม

คู่มือหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในภายนอกตามมาตรฐานใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย รุ่นที่ 1

Loading

Read More
หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดทาบัญชีสาหรับนักบัญชี อาชีพ/ตำแหน่ง พนักงานบัญชี ของ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Loading

Read More
หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Loading

Read More
หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น อาชีพ ผู้ผลิตลูกปลาอีกงจาหน่ายเป็นการค้า โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

Loading

Read More