สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ครั้งที่2) 24 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 เมษายน 2565 ดำเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) ดาวน์โหลดแบบใบสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ได้ที่ www.korathealth.com ข่าวประชาสัมพันธ์”
(2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสอบ นำไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 เมษายน 2565 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมสอบเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งเอกสาร ภายในระยะเวลาที่รับสมัคร (ก่อนการชำระเงินขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณวุฒิที่จะสมัครว่าเป็นไปตามประกาศ รับสมัครหรือไม่ เนื่องจากค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
(3) กรอกรายละเอียดข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้วจัดส่งเอกสารใบสมัคร หลักฐานสำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบของธนาคาร และเอกสารตามข้อ 3.2 ที่ระบุในประกาศรับสมัคร นำยื่นสมัครได้ที่หน่วยงาน – กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 579 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง