วิทยากร

วัน เดือน ปี
เลขที่ หนังสือ/คำสั่ง
เรื่อง
หน่วยงาน
ไฟล์เอกสาร
21 พฤษภาคม 2561คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 157/2561แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรฐกิจภูมิภาคกรมการค้าภายใน
3 พฤษภาคม 2561ศธ 0623.6/0326ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
8 กันยายน 2558มว. 2420/2558ขอเชิญเป็นกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง อนาคตการจัดการศึกษาและการัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศมุมมองในอนาคต (The 3rd National Symposium on Education 2015)มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
28 สิงหาคม 2558ศธ 0630/453เรียนเชิญเป็นคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
13 สิงหาคม 2558ทก 0406/1327ขอเชิญเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการเขียนงานวิจัยและการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์" ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการประยุกต์ทางอุตุนิยมวิทยาสำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
11 กันยายน 2557วธ 0803/684นำส่งเอกสารมาตรฐานคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ สรุปการจัดทำมาตรฐานที่ได้ดำเนินการสำเร็จในเบื้องต้น เพื่อพิจารณาขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไปคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
10 กันยายน 2557มกบ 0208.02/062เรียนเชิญเป็นกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ของนางณัฐกาญจน์ สุวรรณปฏิกรณ์ รหัสประจำตัว 52-9029-00072 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
15 สิงหาคม 2557วธ 0801/592ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
18 กรกฎาคม 2557วธ 0818/253ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่การสอนระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
2 กรกฎาคม 2557ศธ 0302.2/1552ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างงานวิจัย เรื่อง การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติส่กรอบประชาคมอาเชียนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
30 มิถุนายน 2557มท 0807.4/2321ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร การอบรมหลักสูตร ผู้อำนวยการกอง (ระดับ 7) ขององค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 45 ในหัวข้อ "การจัดการความรู้ในองค์กร : ประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน"สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
3 มิถุนายน 2557วทนส 0104/ว.0013ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
6 พฤษภาคม 2557สค 52205/2312ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรโครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี 2557สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมน้อย
17 มีนาคม 2557ศธ 0520.203.2/พิเศษขอเชิญเป็นกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ ของนางสาวจิดาภา อ่อนทอง นักศึกษาระดับปริญยาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หัวข้อเรื่อง การพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5 กุมภาพันธ์ 2557วธ 0801/283ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนการจัดทำ มอค.3 ถึง มอค.7 ซึ่งเป็นโครงการย่อยของโครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
17 กันยายน 2556ศธ 0518.1401/ว.2023ขอจัดส่งเอกสารสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ฉบับแก้ไข)โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17 กันยายน 2556ศธ 04172.238/244ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ในเครือพิชญ ประเภทอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพรอบ 3วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
6 กันยายน 2556ศธ 0520.203.2/440ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมพร้อมของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติมาใช้ทางการศึกษา TQF, มอค.1" ของการสัมมนาวิชาการเรื่อง "กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การเป็นประชาคมอาเซียน"ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
25 สิงหาคม 2556ศธ 0513.10902/ปอ.บพ.063ขอขอบคุณ ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวูมิการศึกษาแห่งชาติ" โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 พฤษภาคม 2556ศธ 0617.3/1506ตอบขอบคุณ ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบมาตรฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D ให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (NQF)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
29 เมษายน 2556ศธ 0617.3/1503ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบมาตรฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D ให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (NQF)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
7 มีนาคม 2556ศธ 0519.12/1285ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลในการทำวิจัย เรื่อง "บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน" ของนางสุมนธรี ประจวบเหมาะ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 มีนาคม 2556ศธ 6621/ว.480ขอเชิญเป็นกรรมการและร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตร English Education for ASEAN Professional Developmentคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
19 กุมภาพันธ์ 2556ศธ 0524.04/0690ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "นโยบายและแผนการพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ" คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18 กุมภาพันธ์ 2556ศธ 0617.1/263ขอเรียนเชิญเป้นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ โดยยึดหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
12 กุมภาพันธ์ 2556สคช 042/2556ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการพิจารณาร่างระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติสำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
24 มีนาคม 2553แบบ บฑ 05/1ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยของแบบสอบถาม ของนายชาติชาย เกตุพรหม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 พฤษภาคม 2552ศธ 0635.16/278ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนแผนการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
26 เมษายน 2548กห 0318.7/966ขอเชิญบรรยาย กาศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 97 สำหรับนายทหาร นายตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
23 กันยายน 2546บันทึกข้อความเลขที่ สสอ.504ขออนุมัติรูปแบบแผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ของโครงการพัฒนาเอกสารงานวิชาการให้แก่อาจารย์ระดับ 3 และระดับ 7-9 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบและมาตรฐานครู

Loading