การประชุมกรอบการวิจัยแห่งชาติ 2556 – 2558 และการประชุมยุทธ์ศาสตร์การศึกษาชาติ 2556 – 2558 ณ กรุงเทพ เชียงใหม่ โคราช ภูเก็ต และชะอำ เพชรบุรี เป็นที่สุดท้าย ภายใต้การนำของ ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา

14 มกราคม 2556 การประชุมกรอบการวิจัยแห่งชาติ 2556 – 2558 และการประชุมยุทธ์ศาสตร์การศึกษาชาติ 2556 – 2558 ณ กรุงเทพ เชียงใหม่ โคราช ภูเก็ต และชะอำ เพชรบุรี เป็นที่สุดท้าย ภายใต้การนำของ ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา และท่านได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้นำดำเนินการอภิปราย “มาตรการที่ 4 การจัดการศึกษาอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ให้มีงานทำมีรายได้” ที่ประชุมกลุ่มนี้ได้ให้ข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง มีประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อพวกเราชาวอาชีวศึกษาคือ สัดส่วน อาชีวะ : สามัญ ที่เคยกำหนดไว้ 60 : 40 บ้าง, 50 : 50 บ้าง, 45 : 55 บ้าง เป็นต้น ที่ประชุมได้เสนอเป็นมติใหม่คือ ให้เพิ่มเป็น % ตามความต้องการแต่ละสาขา เช่น สาขาช่างยนต์อาจรับเพิ่มเป็น 40 % สาขาช่างเชื่อมอาจเพิ่ม 35 % คหกรรมศาสตร์อาจเพิ่มเป็น 15% สาขาเกษตรศาสตร์อาจเพิ่ม 3% ฯลฯ เป็นต้น โดยขอยกเลิกสัดส่วนแล้วครับ คอยติดตามในฉบับที่สมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบของ ครม.ต่อไปนะครับ และต้องแสดงความยินดีกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ขอให้สภาการศึกษา โดยได้พูดกับผมขอให้เพิ่มเป็น % ซึ่งบัดนี้ได้ตามเจตนารมณ์แล้วครับ ต่อไปอาชีวะ ต้องทำงานหนักต้องหาความต้องการกำลังคน(Need)ที่แท้จริงเพิ่มกี่ % ของแต่ละสาขาให้ได้ และเปิดรับนักศึกตามนั้นก็จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ครับ งานนี้ได้รับความร่วมมือจากพวกเราชาวอาชีวะ อย่างดียิ่งครับ

Loading