การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา แบบฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ร.9 ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

1. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบฐานสมรรถนะอาชีพฯ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

2. แบบฝึกวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ (Functional Analysis)

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

3. แบบฝึกเขียน Module Spec หน่วยสมรรถนะอาชีพ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

4. แบบฝึกเขียนแผนการสอนและจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพแท้และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 3D

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

5. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร “การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ร.9”

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

7. วิธีและขั้นตอนการสอนแบบต่างๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

8. การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

9. ชนิดของสื่อที่เร่งเร้าให้บรรลุวัตถุประสงค์

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

10. กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง National Qualifications Framework. (Thailand NQF)

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Loading