ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้เข้าประชุมในฐานะ “ที่ปรึกษา” และ”ประธานคณะทำงานประเมินผล” การพ้ฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้เข้าประชุมในฐานะ “ที่ปรึกษา” และ”ประธานคณะทำงานประเมินผล” การพ้ฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่ 6 มิ.ย. 61 ได้รับเชิญจากอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้เข้าประชุมในฐานะ “ที่ปรึกษา” และ”ประธานคณะทำงานประเมินผล” การพ้ฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตามคำสั่งกรมการค้าภายในที่ 147/2561 ลว21พค61 เป็นการประชุมคณะทำงานครั้งแรก มีผู้แทนมาครบทุกหน่วยงานทุกคนที่มาได้ใส่ใจให้ความร่วมมือ ให้ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์กับโครงการนี้มากๆ

ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ที่เป็นระบบ มีขุมพลังที่เข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมจากหลายหน่วยงาน จะทำให้เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์มีที่ยืนในเวทีสินค้าภาคเกษตรของประเทศนี้ ประชาชนคนไทยจะได้บริโภคพืช ผัก ผลไม้ อาหาร ที่ปราศจากการอาบยาพิษเคมีกันแล้วนะครับ

ต้องชื่นชมกรมการค้าภายใน ที่ลุกขึ้นมาทำโครงการนี้นะครับ และต้องขอบคุณคณะทำงานประเมินผลโครงการนี้ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน อาทิ รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค และ สอ.ดร. เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ ที่มุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทกับงานนี้ 100% เลยครับ

และขอบคุณท่าน ผอ.พรรษวรรณ จันทร์ดี ที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ในทุกๆเรื่องครับ

6 มิถุนายน 2561

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 55 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง