news

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ท่าน ผอ.ดร.สุรพง เอิมอุทัย ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์

วันที่26กันยายน2565..คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย..ได้แก่ ผมเลขาธิการ และ รศ.ดร. ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานที่ปรึกษา ดร.ณพสร สวัสดิ บุญญา ที่ปรึกษา ผอ.สุบิน แพทย์รัตน์ รองเลขาธิการฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย..ได้รับเชิญจาก ท่าน ผอ.ดร.สุรพง เอิมอุทัย ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา..ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA Worldเชิงพาณิชย์
หัวข้อหมวดที่1ปรัชญาและจรรยาบรรณการวิจัยนวัตกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง
หัวข้อหมวดที่2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนวัตกรรม จำนวน 2 ชั่วโมง มีคุณครูจากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ เข้าอบรมจำนวนทั้งหมด 55 ท่าน ครับ
ต้องขอชื่นชมท่าน ผอ.ดร.สุรพง เอิมอุทัย มากๆในการมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ได้ให้แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาในยุคVUCA World โดยคลีภาพสมรรถนะของครูให้เห็นตัวตนได้อย่างแจ่มชัด.. ทำให้ครูได้มองเห็นเป้าหมายที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเท่าทันในยุคVUCA World จะต้องมีอะไรบ้าง อย่างไร มากน้อยเพียงใด..ครับ
และต้องชื่นชมคุณครูอาชีวะ..ที่เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ทุกท่าน..ที่ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาตนเอง..ให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยทุกท่านเตรียมสรรพสิ่งที่เป็นปัจจัยความพร้อมที่จะเข้าสู่ Mode ของการอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเป็นนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA Worldอย่างสมบูรณ์แบบ..ครับ
และที่จะต้องกล่าวถึงชื่นชมอีกส่วนหนึ่งคือ ทีมงานผู้จัดการอบรมที่นำโดย อ.อ้อย นิตย์รดี และคณะ ..ที่ดำเนินการเตรียมการ ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการอบรม ระบบInternet ไว้พร้อมครบถ้วนสมบูรณ์อย่างยิ่งสมกับเป็นมืออาชีพจริงๆๆ..ครับ

Loading