ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะผู้ประสานงานโครงการสร้าง นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ได้จัดและ บริหารโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6โดยความร่วมมือกัน 3 หน่วยงานได้แก่ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-19.00 น. ทุกวัน ผมใน ฐานะผู้ประสานงานโครงการสร้าง นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ได้จัดและ บริหารโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6โดยความร่วมมือกัน 3 หน่วยงานได้แก่ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสำนัก งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. มีผู้เข้าอบรมจำนวน 70 คน ไม่ผ่าน การอบรม 8 คน ได้รับการรับรอง จาก วช.เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ 62 คน มาจาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.กำแพงเพชร, มรภ.เทพสตรีลพบุรี, มรภ.สวนดุสิต, มรภ.เพชรบุร วไลยลงกรณ์, มรภ.พระนคร, ม.ธนบุรี, ม.อิสเทริน, วิทยาลัย ทองสุข, สถาบันรัชภาคต์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,กระทรวงมหาดไทย,และอีก หลายแห่งครับ การสร้างนักวิจัย รุ่นใหม่ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา ด้านงบประมาณทั้งหมด สถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม รวมทั้ง อาหารเครื่องดื่มครับ คนสำคัญ ที่เป็นแม่งานช่วยให้การอบรม ครั้งนี้สำเร็จได้ดีเยี่ยมคือ รศ.ดร พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผอ. สถาบันวิจัยฯ ของ มรภ.บ้าน สมเด็จเจ้าพระยา และทีมงานครับต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย ครับ สิ่งที่ได้พบเห็นจากการ อบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมบางท่าน ไม่เห็นความสำคัญเท่าที่ควร ก่อนอื่นผมขอทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนครับว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร มาตรฐานกลางสำหรับใช้รับรอง นักวิจัยเป็นนักวิจัยแห่งชาติ หาก ใครที่มีความรู้ต่ำกว่ามาตรฐานก็พัฒนาตนเองให้เข้ามาตรฐาน หากใครมีความรู้เท่ามาตรฐาน ก็รับรู้ว่าความเป็นมาตรฐานนั้น คืออะไรมีอะไรบ้าง และหากคน ที่มีความรู้สูงกว่ามาตรฐานก็สามารถเข้ามาตรฐานรับรองได้ ดังนั้น การอบรมจะมีคนที่สูง กว่ามาตรฐานหลักสูตรอยู่บ้างและคนกลุ่มนี้จะบนว่ารู้แล้ววิทยากร พูดอะไร แต่สิ่งที่ปรากฎชัดคือ คนที่ว่ารู้แล้วเมื่อทำงานส่งกลับพบว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดครับ เลยทำให้ เป็นห่วงว่า นักวิจัยที่สอนวิจัย ให้กับลูกศิษย์ลูกหาจะเป็นแม่ปู สอนลูกปู ครับ ไม่แปลกใจ เลยครับทำไม่ผลงาน นศ.ป โท แห่งหนึ่งมีการเสนอผลงานวิจัย ทั้วหมด50 กว่าเรื่องมีพาเจียนิซึม ตั้ง19 เรื่อง ครับ ผมในฐานะผู้ รับผิดชอบโครงการสร้างนักวิจัย รุ่นใหม่ ของสมาคมนักวิจัยแห่ง ประเทศไทย อยากเห็นผู้สอน วิจัยให้แก่ นิสิต นักศึกษา สมควร รู้มาตรฐานหลักสูตรการพัฒนา นักวิจัยมีอะไร ครับ หากปล่อย ให้เป็นเช่นนี้เราอย่าหวังว่า องค์กรจะสามารถพัฒนาก้าว เข้าสู้ไทย 4.0 ได้ เราต้องช่วยกันครับ แต่เรายังมีความหวังที่ท่าน ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูป ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรม ของสภาขับ เคลื่อนปฏิรูปประเทศ ท่าน ศ.ดร. ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ มาเป็น วิทยากรพิเศษ มาบรรยายให้เห็น ภาพและทิศทางของการปฏิรูป งานวิจัย ของชาติด้วยครับ ขอ ขอบคุณท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 98 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง