ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจากท่าน ผอ. ดร.ภัทรพล โพธิภัทร จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นวิทยากร วิชา “กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่”

วันที่ 21พฤษภาคม 2566 ผมในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจากท่าน ผอ. ดร.ภัทรพล โพธิภัทร จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นวิทยากร วิชา “กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่” ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป(นักบริหารระดับต้น รุ่นที่100) ผู้เข้ารับการอบรม มาจาก อบจ. อบต. ทม. ทต. ทั่วประเทศ ในรุ่นที่ 100 มีจำนวน ทั้งสิ้น 64 คน

เนื้อหาหลักสูตรมีหัวข้อสาระสำคัญดังนี้

  1. ทักษะในการบริหารงาน และบริหารคน สำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรสมัยใหม่
  2. วิธีคิดของผู้บริหารและผู้นำองค์กรสมัยใหม่
  3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ต้องขอชื่นชม นักบริหารระดับต้นทุกท่าน ที่ตั้งอกตั้งใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันโดยนำเอาประสบการณ์ที่แต่ละท่านมีมาแชร์กัน… ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นการสะท้อนว่านักบริหารมือใหม่ รุ่นที่100 มีคุณสมบัติที่เด่นชัดในการไฝ่เรียนใฝ่รู้ ..ฝึกเป็นนักฟังที่ดีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดี ที่นักบริหารพึงมีและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

“พูดให้น้อย รับฟังให้มาก…อย่าพูดมาก รับฟังน้อย”

ชื่นชมจริงๆๆ..ครับ

Loading