ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการ สถาบัน วิจัยและพัฒนาสมรรถนะ อาชีพประเทศไทย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ และเป็น Invite Speaker กับ มทร. ตะวันออก, สภาวิศกร,วช, สกว, British Council, และ The University of Sheffiled,UK จัด International Symposium on Construction Innovation Research (ISCIR)

วันที่ 10 กันยายน 2560 ผมในฐานะเลขาธิการ สถาบัน วิจัยและพัฒนาสมรรถนะ อาชีพประเทศไทย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ และเป็น Invite Speaker กับ มทร. ตะวันออก, สภาวิศกร,วช, สกว, British Council, และ The University of Sheffiled,UK จัด International Symposium on Construction Innovation Research (ISCIR) ครั้งที่1 เรื่อง Innovative Seismie Strengthening System for Concrete Structures” ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นวิศวกร สถาปนิก ผู้ประกอบการพยาบาล นายช่าง และผู้ผลิตนวัตกรรม ในการเสริมแรงของ คอนกรีต รองรับแผ่น ดินไหวครับ ถือเป็น งานที่เสนอนวัตกรรม ใหม่ในวงการก่อสร้าง ที่เน้นเรื่อง ความปลอดภัยในประเทศไทย ครับ

ต้องชื่นชมผู้ใหญ่ ที่ให้เกียรติมาเป็น ประธานในงานนี้ ได้แก่ ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการการ อุดมศึกษา และอีกตำแหน่งหนึ่งคือ นายกสภา มทร. ตะวันออก รวมทั้ง ผศ.ดร.ถาวร ธีรเวชญาณ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรม ศาสตร์ วิทยาเขต อุเทนถวาย ได้ร่วม กันจัดงานครั้งนี้จน สำเร็จลุล่วงด้วย ความเรียบร้อย อยู่ร่วมกันเต็มห้อง จนถึงวินาที สุดท้าย ครับ

ต้องชื่นชมและภาคภูมิใจกับ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ อาจารย์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ที่เป็นทั้ง Invited Speaker และบริหาร งานนี้จนสำเร็จได้ ผลเกินคาดหมาย ครั้งนี้เป็นครั้งแรก จะมีครั้งที่สอง สาม สี่ ห้า ต่อไปนะครับ ขอได้โปรดติดตาม นะครับ และขอขอบ คุณผู้สนับสนุนแหล่ง ทุนที่ให้งานนี้สำเร็จนะครับ

Loading