ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมสมาคมนักวิจัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร”การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

วันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ผมในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมสมาคมนักวิจัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการ
อบรมปฏิบัติการหลักสูตร”การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ผู้มาเข้าอบรมรุ่นนี้จะเป็น อาจารย์ นักวิชาการ วิศวกร นักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิจัยครับ ต้องขอบคุณ ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนากรณ์ ผศ.ดร.พงศเทพ จันทรสุวรรณ วิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์คร่ำหวอดในการเป็นบรรณาธิการวารสารวิจัย ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้โดยตรงครับ

ต้องแสดงความยินดีกับผู้เข้อบรม และชื่นชมวิทยากรที่เสียสละเวลามาให้การอบรมในรุ่นนี้ นะครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 113 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง