ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้ติดต่อประสานกับ ท่าน ผอ.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เกี่ยวกับความร่วมมือ MOU ในการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยให้เป็นต้นแบบในการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย

วันที่ 28 ตุลาคม2564 ผมในฐานะเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้ติดต่อประสานกับ ท่าน ผอ.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เกี่ยวกับความร่วมมือ MOU ในการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยให้เป็นต้นแบบในการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้มีผลงานวิจัยใช้งานได้จริงขายได้
ในการนี้ผมได้ส่งหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่แห่งชาติ ให้เป็นจำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรแรก เป็นหลักสูตรพิเศษเน้นเฉพาะผู้ที่มีความรู้ ทักษะในการทำงานวิจัยมาแล้ว แต่ไม่เคยสร้างงานวิจัยนวัตกรรม จะใช้เวลา 3 วัน ปรับกระบวนทัศน์ใหม่พร้อมฝึกปฏิบัติออกแบบชิ้นงานวิจัยจริง ตามแบบฝึกที่หลักสูตรกำหนด..ส่วนหลักสูตรที่สอง เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ไม่มีทักษะในการสร้างงานวิจัยมาก่อน ใช้เวลา 5 วัน จะเน้นกระบวนทัศน์การวิจัยนวัตกรรมเชิงระบบเป็นพื้นฐาน
ทั้ง 2 หลักสูตรจะมีการให้ปฏิบัติการออกแบบพิมพ์เขียววิจัยนวัตกรรม (Blueprint Research Design) สำหรับใช้กำกับควบคุมการสร้างชิ้นงานให้มีผลลัพธ์ตรงตามที่นักวิจัยออกแบบไว้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ผมได้จัดหา ค้นคว้างานวิจัยอนาคตประเทศไทย Future of Thailand จำนวน 6 เรื่อง มาเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาแนวโน้มงานวิจัยนวัตกรรมอะไรที่ประเทศชาติต้องการในยุคต่อจากนี้ไปอีกด้วย
โดยจะเริ่มโครงการฝึกอบรมกันในภาคเรียนที่ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.วิทยา เกตุชู เป็นอย่างยิ่งที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นที่จะวางระบบที่เป็นต้นแบบในการพัฒนางานวิจัยของอาชีวศึกษาไทยให้ใช้งานได้จริง ขายได้ ให้เกิดความมั่นคง สร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืน..เป็นประโยชน์ตอบแทนคุณแผ่นดินครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 127 ครั้ง, วันนี้ 2 ครั้ง