ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ และประธานอนุกรรมการฝ่าย ฝึกอบรมสมาคมนักวิจัย ไปประชุมหารือ เกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือทาง วิชาการ ระหว่างสมาคมนักวิจัย กับ สมาคมวิทยาลัยเทคโลยีและอาชีวศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทย

วันที่ 11 มิถุนายน2558 เวลา 10.00 น. ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ และประธานอนุกรรมการฝ่าย ฝึกอบรมสมาคมนักวิจัย ไปประชุมหารือ เกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือทาง วิชาการ ระหว่างสมาคมนักวิจัย กับ สมาคมวิทยาลัยเทคโลยีและอาชีวศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร จอมพงษ์ มงคลวณิช นายกสมาคม พร้อมกับ ดร พรสันต์ และ ดร อมรศักดิ์ ได้ข้อสรุปคือ ทางสมาคมวิทยาลัยเทค โนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประ เทศไทยขอความร่วมมือสมาคมนักวิจัย จัดการสนับสนุนด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยร่วมมือกันจัดโครงการฝึกอบรมวิจัย ในชั้นเรียน ซึ่งจะจัดในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 ส่วนสถานที่ทางสมาคม อาชีวศึกษาเอกชนจะกำหนดว่สจะจัด ในสถานศึกษาใน กทม นี่แหละ และยังมี อีก 2 โครงการคือสร้างนักวิจัยสิ่ง ประดิษฐ์เพื่อต่อยอดการค้าพัฒนา ประเทศ การจัดการเรียนการสอนแบบ ฐานสมรรถนะ ครับ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม กลับไปจัดตั้ง “คลีนิคนักวิจัย” ในสถาน ศึกษาของตนเอง โดยสมาคมนักวิจัย กับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีว ศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จะมอบ ป้าย “คลีนิคนักวิจัย” ให้แก่สถานศึกษา ที่ผ่านการอบรมครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 3 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง