news

ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุม ร่วมกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ผอ.สถาบันวิจัย มรภ. พระนคร จะร่วมมือกัน สร้างนักวิจัยนวัตกรรม รุ่นใหม่แห่งชาติ โดย ใช้ มรภ.พระนคร เป็น ฐาน ในการฝึกอบรม

วันที่ 5 กันยายน 2560 ได้ประชุม ร่วมกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ผอ.สถาบันวิจัย มรภ. พระนคร จะร่วมมือกัน สร้างนักวิจัยนวัตกรรม รุ่นใหม่แห่งชาติ โดย ใช้ มรภ.พระนคร เป็น ฐาน ในการฝึกอบรม รุ่นแรกจะเริ่มอบรมวัน ที่13-17พฤศจิกายน 2560 เน้นภาคปฏิบัติ เป็นสำคัญสัดส่วนชั่วโมงทฤษฎี : ปฏิบัติ คือ 17.30 : 28.30 ชั่วโมง ครับ จะมีวิทยากรจากสภา วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมรวม ทั้งจากกลุ่ม Start Up มาให้ความรู้และ ประสบการณ์ด้วย เพื่อให้เห็นภาพของความต้องการนักวิจัยนวัตกรรมที่สถาน ประกอบการอยากได้ ไปช่วยเขาครับเมื่อ ผ่านการอบรมแล้ว นักวิจัยจะต้องจับคู่ กับสถานประกอบ การ SMEs หรือ Start Up ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เป็นสนามในการทำ วิจัยจริงๆครับ ท่าน ที่สนใจเตรียมตัวสมัคร ได้ที่ สถาบันวิจัยและ พัฒนาสมรรถนะอาชีพ ประเทศไทย หรือที่ มรภ.พระนคร ในเร็วนี้ ครับ

ยังมีอีกหลักสูตรหนึ่งคือ หลักสูตร พี่เลี้ยงนักวิจัย นวัตกรรมรุ่นใหม่ จบ หลักสูตรนี้แล้วต้อง ลงพื้นที่ช่วยนักวิจัย นวัตกรรมฯ ให้ทำ งานวิจัยได้สำเร็จ ได้นวัตกรรม/ผลิต ภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่ม ตรงตามความต้อง การของสถา ประกอบการ ขายได้ มีรายได้เพิ่ม องค์กรยั่งยืน ครับ จึงขอเชิญ ชวนผู้ที่สนใจที่จะเป็น นักวิจัยนวัตกรรม รุ่นใหม่แห่งชาติ สมัคร เข้าอบรมหลักสูตรนี้ กันนะครับ

Loading