ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ ของ Smart driver

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. ผมได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ ของ Smart driver โดยมี CEO ของ Smart driver เป็นประธานที่ประชุม คณะทำงานประกอบด้วย รศ.ดร.เอกชัย เจ้าของ ITS ผู้พัฒนาโปรแกรม คุณหมู คุณวา คุณอาทิตย์ และท่านรองสุบิน แพทย์รัตน์ ครับ ที่ประชุมได้ระดมสมองกันอย่างเข้มข้น ช่วยให้เห็นรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับพัฒนาบุคลากรด้านsmart driver ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป นับเป็นการประชุมที่มีค่ามากและเป็นแนวทางที่ถูกต้องในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ต้องระดมความต้องการ (Need) จากผู้ใช้กำลังคนSmart driver ครับ ในที่ประชุมได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง ชื่นชมการทำงานในครั้งนี้ของทุกฝ่ายครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 36 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง