news

ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุมวางแผนการจัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)รุ่นที่ 5 เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักวิจัยกับสำนักงานสนับสนุนส่งเสริมวิชาการ 8 (สสว.8)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.00-14.30 น. ผมได้ประชุมวางแผนการจัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)รุ่นที่ 5 เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักวิจัยกับสำนักงานสนับสนุนส่งเสริมวิชาการ 8 (สสว.8) ที่โรงแรมมิโด้ ถนนปดิพัทธ์ สะพานควายได้แบ่งความรับผิดชอบกันบริหารจัดการโดย สสว8 รับผิดชอบในการจัดเตรียมรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ได้จำนวน กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ วช.กำหนด 70 คน ต้องมาจากหน่วยงานเครือข่ายที่หลากหลายครับ ในส่วนของสมาคมนักวิจัย ที่ผมเป็นเลขาธิการมีหน้าที่จัดเตรียมหลักสูตร วิทยากรและการดำเนินการฝึกอบรม รวมทั้งการประเมินผลการฝึกอบรม ตามแนวทางที่ วช.กำหนด เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบเพื่อให้การอบรมเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ของหลักของ วช.ครับ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจจะเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ตามเกณฑ์ของ วช. เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ วช.นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์ในการเขียนข้อเสนอการวิจัยขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช.ได้ในจำนวน200,000.-บาท เป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของ วช.ครับ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก หน.ยุพิณ ผดุงฤกษ์ และหน.พงษภัทร ผู้รับผิดชอบโครงการจาก สสว8. อย่างดียิ่ง ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ

Loading