ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่านเลขาธิการ กอ.รมน. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ และ พล.อ.กนก ภู่ม่วง, พล.ท.ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ได้รับเชิญจากท่านเลขาธิการ กอ.รมน. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ และ พล.อ.กนก ภู่ม่วง, พล.ท.ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ เชิญผมในฐานะหัวหน้าคณะประเมินโครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนฯปีงบประมาณ2562 โดยท่านมอบให้ผมไปดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินที่สำคัญสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนงานโครงการปีงบประมาณ2563 ณ.ห้องประชุม กอ.รมน.โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค ทั้ง4ภาค และรอง ผอ.รมน.
จังหวัดทุกจังหวัด รวม 200 กว่านาย
ผมได้สรุปผลการประเมินที่เป็นสาระสำคัญที่นำมาชี้แจงมี2ประเด็นคือ
1) การนำนโยบายสู่การปฏิบัติพบว่า หน่วยงาน กอ.รมน.
ทุกภาคมีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่รายละเอียดของการปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติแล้วผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์เท่าที่ควร
2)ประเด็นเรื่องการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านนั้นพบว่าแต่ละกองทัพภาคมีผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไปเป็นเพราะขีดจำกัดด้านศักยภาพของแต่ละกองทัพภาคนั่นเอง

ในการเสนอแนะการนำผลการวิจัย/ประเมินไปใช้ ในปีงบประมาณ2563มีดังนี้
1)สมควรทำแผนงาน/โครงการ ที่มีลักษณะเฉพาะตอบสนองความต้องการพื้นที่พื้นถิ่น
2) ไม่สมควรทำโครงการส่งไปจากส่วนกลางสั่งให้ทำเหมือนกันทั้งประเทศ
3) ให้ตระหนักและระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมต้องบรรลุวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ เป็นสำคัญ

ต้องขอชื่นชมนายทหารและผู้นำหน่วยงานที่เข้าประชุมทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจรับฟังอย่างมุ่งมันพร้อมทั้งซักถามอย่างสร้างสรรค์ครับ

ท้ายนี้ขอขอบคุณท่าน พล.อ.ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน.ได้กำชับสั่งการให้หน่วยปฏิบัติงานในสังกัด กอ.รมน.ทุกภาคส่วนให้นำผลข้อเสนอแนะไปใช้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ2563 ครับ จึงขอชื่นชมและคารวะท่าน พล.อ.ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ และ พล.อ.กนก ภู่ม่วง พล.ท.ชัยณรงค์กิจรุ่งโรจน์เจริญ พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป ไว้ ณ.ที่นี้ด้วยนะครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 76 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง