ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลในถิ่นธุรกันดาร

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลในถิ่นธุรกันดาร โดยผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี แต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการอำนวยการ ในบอร์ดบริหารครับ และที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้เป็น “ประธานมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต” อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผมได้รับโอกาสในการรับสนองพระราชดำริ ครับ ขอสัญญาว่าจะใช้ความรู้ความสามารถ ศักยภาพที่มีอยู่ทำงานนี้อย่างซื่อสัตย์ สุจริต บนพื้นฐานของข้อกฎหมายและคุณธรรมครับ

Loading