ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปี 2558

วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปี 2558 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต้องชื่นชมวิทยาลัยแห่งนี้ที่ดำเนินการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพของผลผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ตลาดแรงงานต้องการ ปัจจุบันสถานศึกษาแห่งนี้มีนักศึกษาถึง 3,000 กว่าคน

ถือว่าเป็นสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ครับ อาคาร สถานที่ ตึกเรียนโรงอาหาร สะอาด ครับ ชื่นชมครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 43 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง