ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็น “ที่ปรึกษา” โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค และเป็น “ประธาน” คณะทำงานประเมินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 17.00-19.30 น. ผมซึ่งดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ได้รับการแต่งตั้งจาก อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้เป็น “ที่ปรึกษา” โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค และเป็น “ประธาน” คณะทำงานประเมินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคครับ

ด้วยความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากอธิบดีกรมการค้าภายในและเพื่อให้การทำงานของคณะทำงานประเมินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผมจึงได้นัดประชุมคณะทำงานประเมิน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย ดร.อำนวย เถาตระกูล ประธาน, ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ รองประธาน, และคณะทำงาน ได้แก่ รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา, ผศ.ดร. ชื่นสุมล บุนนาค,  นอ.พิเศษ ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์, และมี สอ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ เป็นเลขานุการคณะทำงาน

โครงการนี้มีหลักสูตรที่ต้องประเมิน 4หลักสูตรได้แก่ 1) หลักสูตรการปรับ Mindset การทำเกษตรอินทรีย์ 2) หลักสูตรการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ 3) หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ และ 4) หลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรอินทรีย์

พื้นที่เป้าหมายของการประเมินในปี งปม.นี้มี 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน สกลนคร สุพรรณบุรีนครปฐม และเพชรบุรี นะครับ

สำหรับข้อมูลของการประเมินที่กรมการค้าภายในต้องการจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อน ขณะและหลังการ ดำเนินโครงการ ครับ

นอกจากผลการประเมินที่กรมการค้าภายในต้องการดังกล่าวแล้วยังมีอีกประการหนึ่ง คือ การถอดบทเรียนความสำเร็จโดยใช้ “วิจัย” เป็นเครื่องมือซึ่งจะได้ “นวัตกรรม” ของความสำเร็จในการดำเนินการโครงการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นการนำศาสตร์ของการวิจัยนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือประยุกต์ใช้ถอดบทเรียนในการประเมินโครงการครั้งนี้ด้วยนะครับ

ที่สำคัญการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากคณะทำงานอย่างดียิ่ง ต้องชื่นชมคณะทำงานทุกท่านที่มีความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้น ร่วมอภิปรายเสนอแนวทาง ร่วมกันวางแผนงานประเมินแต่ละจังหวัดอย่างพิถีพิถัน มองรอบด้านรัดกุม ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ครับ

ดังนั้นการเริ่มต้นของคณะทำงานประเมินทีมนี้ ที่เอา “ใจ” ใส่ลงไปในงาน น่าจะส่งผลให้ผลการประเมินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค บรรลุตามวัตถุประสงค์และตามเจตนารมณ์ที่ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในคาดหวังทุกประการนะครับ

และขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานประเมินโครงการนี้ สู้ๆทุกคนนะครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 55 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง