ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันรัชภาคต์ ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์และการจัดการมหาบัณฑิต

วันที่ 1 มิถุนายน2559 เวลา 10.00 – 13.00 น. ได้รับเชิญจาก สถาบันรัชภาคต์ ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์และการจัดการมหาบัณฑิต ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ในที่ประชุมเป็นอย่างกัลยาณมิตร ครับ สิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งคือขาดการเชื่อมโยงผลผลิตของบัณฑิตให้สอดคล้องกับ TQF และ NQF ตามลำดับ ครับ ที่สำคัญการบูรณาการมาตรฐานลงสู่รายวิชาอย่างเป็นรูปธรรม ครับต้องชมคณะพัฒนาหลักสูตรที่ทำตัวเป็นฟองน้ำ ซึมซับเอาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับแก้หลักสูตรให้มีคุณภาพสูงสุด ต่อไปครับ ชื่นชมครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 39 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง