news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ท่าน ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผู้อำนวยการหลักสูตรนักจัดการงานเทศกิจ รุ่นที่ 2 ให้เป็นวิทยากร “วิชา ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานในหน้าที่อย่างมืออาชีพ”

วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ท่าน ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผู้อำนวยการหลักสูตรนักจัดการงานเทศกิจ รุ่นที่ 2 ให้เป็นวิทยากร “วิชา ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานในหน้าที่อย่างมืออาชีพ” ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรมาจาก อบต. ทม. ทต.และ อบจ. ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 27 คน

เนื้อหาหลักสูตร มีสาระสำคัญดังนี้

 1. เกณฑ์มาตรฐาน ระบบบริหารงานบุคคล 4.0 (ระบบคุณธรรม ธรรมาภิบาล)
 2. การพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำลังระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นอย่างชัดเจน และพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ (แผนการจัดอัตรากำลัง แผนพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร)
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการทางจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
 • ความรับผิดชอบ
 • หลักการมีส่วนร่วม
 • หลักความคุ้มค่า
 • หลักความโปร่งใส
 • หลักนิติธรรม
 1. การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเพื่อรองรับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • พัฒนาระบบ e-Learning, Young Executive Staff:Yes, Tailor Made,
 • สร้างระบบบริหารขีดความสามารถและสมรรถนะสูง
 1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด
 • ปรับระบบบริหารค่าตอบแทน
 • สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการ
 1. สร้างระบบการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีธรรมาภิบาลสู่ท้องถิ่นยุคใหม่
 • มาตรฐานระบบการดำเนินงานการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโดยแสดงขั้นตอนและวิธีการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
 • การใช้มาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ เพื่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านการบริหารบุคคล
 1. เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมและวิถีพอเพียง
 • สร้างองค์กรแห่งความสุข 8 Happy
 • เสริมสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

ต้องชื่นชม “นักจัดการเทศกิจ” ทุกท่าน..ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ที่กำหนดให้มี”นักจัดการเทศกิจ” ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต, อบจ, ทม, ทต,ไว้ ณ.ที่นี้ที่ตั้งใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันอย่างจริงจัง..ที่สำคัญต้องยอมรับว่ามาตรฐานการฝึกอบรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความพร้อมเพรียงในการแต่งกาย เรียบร้อย สวยงาม ถูกต้องตามระเบียบของราชการ จริง ๆ ครับ

ท้ายสุด ต้องขอบคุณท่าน ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผู้อำนวยการหลักสูตร และอาจารย์แจ๊ค ครูประจำชั้นที่ดูแลผู้เข้าอบรมอย่างดียิ่ง ครับ

Loading