news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่ในฐานะประธานคณะทำงานประเมินร่วมกับ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุญนาค ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐมาตรฐาน SDGsPGS

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ได้ลงพื้นที่ในฐานะประธานคณะทำงานประเมินร่วมกับ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุญนาค ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐมาตรฐาน SDGsPGS
เป็นกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของข้อมูลและเป็นการทำงานของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการตรวจแปลงด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนที่จะให้กรรมการรับรองแปลงได้พิจารณาตัดสินรับรองแปลงต่อไป
บรรยากาศเกษตรกรมีความตื่นตัวในกระบวนการอย่างมากๆๆ แต่มีสิ่งที่เป็นปรากฎการณ์คือเกษตรกรไม่มีทักษะในการจัดทำเอกสารข้อมูลเช่น การกรอกข้อมูล
การใช้โปรแกรม ฯลฯ เป็นต้น เกษตรกรถึงกับพูดว่า “ให้เขาไปปลูกกาแฟดีกว่ามานั่งทำเอกสารแบบนี้” ครับ
แต่ก็ต้องชื่นชมเกษตรกรทุกท่านส่วนใหญ่เป็น”ชนเผ่า”ที่ตั้งใจเรียนรู้ กรอกข้อมูลจัดทำข้อมูลแปลงของตนเองให้สมบูรณ์ก่อนเพื่อให้แปลงตนเองได้ผ่านการรับรองในครั้งนี้ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ต่อไปนะครับ

Loading